Fiskguide Gotland

Hushållningssällskapet Gotland har erhållit medel från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland enligt beslut 13 mars 2019.
1. Nätverkande Näbbgäddor beslutad av Jordbruksverket juli 2019
2. Fiskguide Gotland är beslutad av Jordbruksverket i juni 2019

Båda projekten är påbörjade. Projekten redovisas löpande på bloggen: fiskmatgotland.wordpress.com  under “hem” med referat från de aktiviteter som genomförs.

I projektet Fiskguide Gotland har vi bland annat låtit analysera fisk fångad på och runt Gotland med avseende näringsinnehåll (i de fall där data inte funnits sedan tidigare), metylkvicksilver och dioxiner som t.ex. PCB.

Vi har arrangerat en seminariedag om Gotländsk fisk och producerar informationsmaterial och framförallt en ny och uppdaterad konsumentguide/receptfolder med gotländska fiskarter. Receptfilmer med tillagning av gotländsk fisk och recept ur foldern produceras också.

Foldern (på svenska och engelska) samt filmer och produktblad som produceras kommer efter hand att läggas ut på:  https://fiskmatgotland.wordpress.com/filmer/

 

 

 

 

 

Projektet är finansierat  av: