Kunskapshöjande insatser för ekologisk produktion i Norrbotten

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenGenom medfinansiering genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har två stycken demonstrationsodling, en inom grönsaker och en inom protein- och grönfoder, genomförts på Öjebyn Agro Park under 2021. I grönsaksdemonstrations tittade vi närmare på olika grundgödslingar till fyra olika grönsaker, se mer djuplodande presentation nedan.

Resultat och erfarenheter från demonstrationsodling av olika grundgödslingar till grönsaker

Demonstrationsodling för att visa på olika gödselmedels verkan som grundgödsling vid odling av olika grönsaksgrödor (vitkål, morötter, broccoli och purjolök.
I denna demoodling har 5 rutor gödslats med olika gödselmedel och en ruta har lämnats ogödslad, s.k. nollruta. Över dessa rutor har 4 olika grödor såtts /planterats för att visa på de olika gödselmedlens eventuella verkan på de olika grödorna. Ingen underhållsgödsling har tillförts under växtsäsongen.

I slutet av maj 2020 plöjdes och harvades jorden och utmätning av 6 rutor à 6 x 10 meter gjordes. Mellan varje ruta lämnades 1 meter som skyddsruta. Därefter gödslades 5 rutor med olika gödselmedel och 1 ruta lämnades ogödslad, s.k. nollruta.

Gödselmedlen som användes var hästgödsel, brunnen kogödsel, Biofer¹ 6-3-12, Promagna² 11-5-18, DCM ECORᵌ plant 7 (NPK 6-3-4). Gödselmängden för varje ruta beräknades efter 45 kg N/ha för Biofer, Promagna och DCM ECO. Ingen näringsanalys av innehållet i häst-och kogödseln hade gjorts, så mängden beräknades efter rekommendationerna 25-30 ton/ha. Över dessa 6 rutor drogs 8 kupar/drillar upp med hjälp av en potatiskup. Därefter såddes och planterades 4 olika grödor; morot, broccoli, vitkål och purjolök, på 2 kupar vardera. (Totalt 130 löpmeter per gröda, 20 löpmeter per gödslingsruta och gröda.)

Morötterna direktsåddes i början av juni. Broccoli och vitkål förkultiverades i mitten av maj inne i växthus och planterades ut andra veckan i juni. Purjolöken beställdes som plantor och planterades ut samtidigt med kålsorterna.

Under sommaren gjordes ogräsrensning för hand med hacka och med potatiskup mellan raderna. Sommaren var torr så bevattning med bevattningsrör och spridare gjordes vid behov. Broccolin skördades vid två tillfällen, de övriga vid ett tillfälle vardera. Alla grödor sorterades efter handelsdugliga eller kasserade och vägdes in. För ytterligare skörderesultat vänd er till infonord@hushallningssallskapet.se.

Sammanfattning

Eftersom demoodlingen bara pågick under ett år och att det inte fanns några näringsanalyser för häst-och kogödseln så är det svårt att dra några säkra slutsatser, men följande iakttagelser och noteringar har gjorts utifrån skörderesultaten.

  • Broccoli har högst medelvikt av handelsdugliga huvuden i rutan med Promagna 11-5-18. Den rutan hade också en stor del skördefärdiga huvuden ca 5 dagar tidigare i jämförelse med övriga gödselmedel. Skörd 19/8 och 24/8.
  • I vitkålen så hade rutorna gödslat med Biofer, DCM ECOR och Promagna högst medelvikt per huvud.
  • Morötterna som är lite mindre näringskrävande än kålen fick högst skörd av handelsdugliga i rutorna med Promagna 11-5-18 och kogödseln, tätt följd av rutan med Biofer.
  • I purjolöken så gav rutan med kogödsel högst medelvikt per st, följd av rutan med Biofer, Promagna och hästgödsel.
  • Hästgödseln har i överlag gett mindre skörd jämfört med övriga gödselmedel. Där har troligtvis bristen på analysvärde av näringsinnehåll ha gjort att för liten mängd tillfördes.
  • Nollrutan visade som väntat lägst skörd i alla grödor.
  • Gödselmedlens olika egenskaper av löslighet, när och hur länge näringsämnena finns tillgängliga för grödan kan inverka på tidiga eller sena grödors avkastning.

Resultat och erfarenheter från demonstrationsodling av protein- och grönfodergrödor

Under åren 2020 och 2021 har vi på Öjebyn Agro Park genomfört tre olika demonstrationsodlingar med fokus på protein- och grönfodergrödor vilka vi har kallat för ”En palett av baljväxter”, ”Odling med proteingrödor” och ”Helsädesdemo med tillhörande analys”. Här nedan presenterar vi en kortare text från var och ett av dem. För mer information och erfarenheter vänd er till infonord@hushallningssallskapet.se eller till vår försöksledare på Öjebyn Agro Park.

En palett med baljväxter

Demoodlingen bestod av 12 st olika baljväxter. Allt från några väl beprövade sorter till både okända och oprövade grödor och sorter för vårt område. Sådden skedde 12 juni 2020 och ingen gödsling tillfördes. Ingen skördemätning är genomförd utan enbart växtsätt och övervintring studerades i odlingen. Den lite ovanliga sorten Seradella kräver en närmare beskrivning. Seredella är en liten baljväxt med gula blommor. Demonstrationsodlingen fanns med vid Öjebyn Fältmässan både 2020 och 2021. I tabellen nedan presenteras sortnamn, utsädesmängd (kg/ha) samt okulär besiktning av övervintringen vinter 2020/2021. Resultatet av övervintringen blev full ut som väntat. De två rödklöversorterna, Gandalf och Lars, tillsammans med Alsikeklöver hade en god övervintring medan övriga sorter utvintrade totalt.

Odling med proteingrödor

En demonstrationsodling med grödor som sätter skidor, främst baljväxter men innehöll även några oljeväxter. Syftet med demonstrationsodlingen var att inspirera till nyttjande av nya proteingrödor på gårdarna.

Sådatum var 2020-06-12 och en övergödsling med PK (30 kg + 50 kg) i samband med sådd genomfördes. Inget kväve tillfördes till demon – gäller även rutor 7-9. Inga mätningar av odlingen genomfördes.

Helsädesdemo med tillhörande analys

En större demoodling bestående av 12 st olika blandningar med två upprepningar såddes den 12 juni 2020 och gödslades med 43 kg N i form av Biofer 6-3-12 dagen innan sådden. Rutorna skördades två gånger, den 18 augusti och den 16 oktober. Skörden som skedde i augusti analyserades och presenteras i tabellen nedan tillsammans med skördesiffror. Intressant att notera är att enerigvärdena för dessa blandningar ligger i nivå med andra vallskördens energivärden om man jämför med data från Växa för Norra Sverige.