Hushållningssällskapets historia

Hushållningssällskapet är Sveriges äldsta organisation inom jordbruksområdet med anor från 1791, då det första Hushållningssällskapet grundades på Gotland. Under första hälften av 1800-talet etablerades ytterligare Hushållningssällskap runt om i landet. Organisationen växte fram som en viktig aktör för att ekonomiskt och socialt förbättra förhållandena på landsbygden, med landshövdingen som självskriven ordförande i Hushållningssällskapens förvaltningsutskott.

Hushållningssällskapen har genom åren varit engagerade inom en mängd områden, inklusive jordbruk, byggande av järnvägar, kooperativa föreningar, banker, lantbruksskolor och sjukvård. Den tidiga finansieringen kom främst från medlemsavgifter, men med avskaffandet av ”husbehovsbränning” år 1855 fick Hushållningssällskapen ökade resurser genom statsbidrag efter att brännvinsskatten ersattes.

Under 1900-talets början specialiserades Hushållningssällskapens rådgivning med jordbrukskonsulenter, husdjurskonsulenter och andra specialister. Fältförsöksverksamheten startade redan på tidigt 1900-tal och fortsätter vara en betydande del av Hushållningssällskapens verksamhet idag.

År 1948 skedde en omorganisering där staten tog över förmedlingen av garantilån och statsbidrag genom lantbruksnämnderna. Hushållningssällskapens Förbund bildades samma år som en ideell förening, och före 1967 finansierades 65 procent av rådgivningen med statliga medel. Efter 1967 tog lantbruksnämnderna över den statligt finansierade rådgivningen, vilket påverkade Hushållningssällskapens ekonomi.

Idag har Hushållningssällskapens verksamhet utvecklats och anpassats för att möta behoven hos kunder och medlemmar. Hushållningssällskapens Förbund samlar landets 15 Hushållningssällskap och representerar en bred och diversifierad verksamhet som stöder det gröna näringslivet i Sverige.