Minskade metanemissioner från lantbruksbaserad biogasproduktion

Metan är den stora klimatvinsten med att producera biogas. Det är metanet som är energin i biogasen, och ju mer metan som produceras i en biogasanläggning desto mer förnybar energi får vi. Att röta stallgödsel ger ytterligare en klimatnytta eftersom rötning av stallgödsel och lagring av den rötade gödseln kan minska metanemissionerna jämfört med traditionell lagring av stallgödsel.

Metan är den stora klimatvinsten med att producera biogas. Det är metanet som är energin i biogasen, och ju mer metan som produceras i en biogasanläggning desto mer förnybar energi får vi. Att röta stallgödsel ger ytterligare en klimatnytta eftersom rötning av stallgödsel och lagring av den rötade gödseln kan minska metanemissionerna jämfört med traditionell lagring av stallgödsel.

Men metan är samtidigt en potentiell akilleshäl med biogasproduktion. Metan är nämligen en växthusgas, och därmed kan stora förluster av biogas äventyra klimatnyttan med biogasproduktion.

I detta projekt vill vi uppmärksamma två potentiella källor till metanemissioner som är särskilt viktiga för lantbruksbaserad biogasproduktion:

  • Metanläckage vid reparation och underhåll av rötkammare (reaktor där biogasen produceras). Rötkammare kan behöva öppnas t ex för att gräva ut sedimenterad gödsel eller byta omrörare. Men biogasproduktionen är en biologisk process som inte avstannar helt när rötkammaren öppnas, och därmed kan stora mängder metan slippa ut till atmosfären i samband med underhåll.
  • Metanläckage vid produktion av el och värme. Den mesta biogasen som produceras på gårdsanläggningar används för kraftvärmeproduktion där det produceras el och värme. Det är ovanligt på större svenska biogasanläggningar.

I projektet beskrivs omfattningen av metanförluster vid underhåll av rötkammare respektive från kraftvärmeproduktion. Vi beskriver också vad som kan göras för att minska dessa metanförluster. Syftet med projektet var att uppmärksamma befintliga och blivande anläggningsägare på potentiella metanförluster och vad de kan göra att förebygga förluster.

I projektet har vi mätt metanemissioner från kraftvärmeproduktion.

Rapport

Minskade metanförluster vid underhåll av gårdsbiogasanläggningar – erfarenheter, metoder och beräkningar

Faktablad

Faktablad – minska risken för metanforluster

Faktablad – metanemissioner kraftvärmeenheter

Faktablad – metanemissioner rötningsförsök