Odla för nyttodjur

Fler och fler intresserar sig för att odla blomremsor med pollen- och nektarproducerande växter för att gynna nyttodjur som pollinerande insekter och naturliga fiender till skadegörare.

För att öka kunskapen om vilka växtarter som gynnar vilka nyttodjur, och hur de ska odlas, genomfördes ett arbete med att samla kunskapen i en handbok.

I projektet ”Odla för nyttodjur” samlade vi nyckelpersoner med kunskap och erfarenheter, samt vetenskaplig litteratur, om pollen och nektarproducerande växter som kan odlas för att gynna pollinatörer och naturliga fiender. Genom att ta fram en handbok med tydliga odlingsanvisningar och beskrivna vetenskapligt belagda effekter på nyttodjuren, ville vi inspirera odlare i hela Sverige att gynna nyttodjur.

Är du nyfiken på vad du kan odla för att gynna biologisk mångfald finns en äldre litteratursammanställning här: Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slättlandskape

En farhåga om att de insådda arterna ska vålla problem i efterföljande gröda har hindrat lantbrukare att så in blomremsor. Därför gjordes ett fältförsök för att undersöka hur några av de viktigaste arterna (t.ex. honungsört, dill, bovete och blåklint) frösår sig och uppträder i kommande års  sockerbetsodling.

Vi genomförde försöket på Hushållningssällskapets försöksgård Sandby gård under två fältvandringar, och redovisade resultaten i handboken.

Projektet var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Skåne, Odling i Balans och SLU.

Handbok om pollen- och nektarproducerande växter som gynnar nyttoinsekter