Ökad digitalisering inom djurhållningen

För många företag inom animalieproduktionen är det idag en sviktande lönsamhet på grund av stigande priser på insatsvaror, ökade problem med större svängningar iEuropeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden väderförhållanden och stagnerande eller minskade avräkningspriser. Nettot för den enskilde lantbrukaren minskar. Oavsett produktionsinriktning är foder en av de största posterna i djurhållningen och samtidigt det som påverkar de biologiska produktionsresultat i hög grad. Därför är bedömning av foder och uppföljning av produktionen en förutsättning för att kunna behålla och utveckla sin  verksamhet. Vi vill i detta projekt i samverkan med SLU och lantbrukare utveckla ett digitalt verktyg för animalieproduktionen, som bygger på ett internationellt foderstatsprogram men som ska anpassas till svenska förhållanden. Detta för att få ett enklare och effektivare foderstatsarbete för lantbrukaren, där han själv kan styra input av data och få ett snabbare resultat och vidta rätt åtgärder.

Inom lantbruket finns det olika fragment där digital datainsamling sker dagligen och en mängd data finns lagrad. Det finns exempelvis i de flesta nya lantbruksmaskiner en avancerad digital datainsamling men det som oftast saknas är kopplingen /kommunikationen mellan olika maskiner, robotsystem eller mellan växtodling och djurhållning. Framöver måste dessa synkroniseras och kopplas samma för att denna information ska kunna utnyttjas till lantbrukets fördel, både med tanke på lönsamhet och klimat.

I detta projekt vill vi även skapa en digital applikation för animalieproducenten där företagaren själv kan enkelt lägga in sina uppgifter om foderinnehav, foderkvalitet och djur i ”sin digitala foderlada” genom att hämta uppgifter från sina olika datakällor. Enklast kan vara att ha det i en app i telefonen eller alternativt via datorn. Detta för att få en snabb återkoppling om foderstater, foderbehov och foderkostnad, så får lantbrukaren ett mycket bättre underlag för uppföljning och kan vidta rätt åtgärder och fatta beslut genom att jämföra olika parametrar och nyckeltal.

 

Projektet finansieras av stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.