Integrerade växtskyddsmetoder för produktion av kålväxter i Sverige

Syftet med projektet var att utforma växtskyddsstrategier som innebär att inflygningar av skadegörare kan hanteras med så liten kemisk insats som möjligt.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenMålsättningen är att kunna producera mer kålväxter av hög kvalitet med mindre mängd kemiska växtskyddsmedel genom att utveckla tillförlitliga integrerade växtskyddsstrategier.

Material och metod

Inom projektet kommer olika icke-kemiska växtskyddsmetoder mot inflygande skadeinsekter i kålodling testas och utvärderas. Metoder som visar sig effektiva kombineras till en komplett integrerad strategi och utvärderas och jämförs med en traditionell strategi.

En viktig aspekt inom projektet är ett samla praktiska erfarenheter. Fokus kommer ligga på hur väl olika metoder fungerar i befintliga odlingssystemen, om metoderna medför andra problem och vilka ökade arbetsinsatser som de medför.

Fältvandring kommer att ordnas i projektets slutskede. Resultaten och erfarenheterna från pilotodlingarna och de övriga erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas till en rapport och praktiska odlingsråd för integrerade växtskyddsmetoder i kål kommer att tas fram.

Läs slutrapporten

Projektgruppen har bestått av

Rådgivare från HIR Skåne
Fältförsöksledare från Hushållningssällskapet Skåne
Forskare från SLU och från Köpenhamns Universitet
Referensgrupp bestående av producenter
Internationell referensgrupp