Arena Grön Tillväxt

Arena Grön Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Energi och Miljöcentrum (EMC), Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland. Syftet med projektet var att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi med innovationer i företag som drivkraft.

Bakgrund till projektet

I Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 anges grön tillväxt som ett styrkeområde med särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Företagsdrivna innovationer inom jord, skog och vatten kan stärka Hallands konkurrenskraft och attraktivitet.

I en snabbt föränderlig värld med nya behov och ny efterfrågan krävs det ett kunskapsdrivet utvecklingsarbete inom området Grön Tillväxt som genom innovation levererar nya produkter och tjänster. I Halland står branscherna inom området inför flera utmaningar.

Projektets mål

Målet med projektet var att etablera en långsiktig innovations- och samarbetsplattform för Grön Tillväxt i Halland. Projektets ambition var också att nå ut till det Halländska näringslivet bland stora och små företag inom aktuella branscher. Under åren 2015 till 2018 skulle projektet driva tre piloter med syfte att verka för nyskapande av produkter och/eller tjänster tillsammans med näringslivet inom områdena skog, livsmedel och bioenergi.

Projektet erbjöd olika typer av möten, workshops och studiebesök där olika kompetenser från Halland och EU blandade sina tankar med andras erfarenheter. Syftet var att ta fram nya kompetenser som skulle leda till nya produkter eller tjänster baserade på jord, skog och vatten.

Aktörer och områden

Projektet drevs av Energi och Miljöcentrum (EMC), Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad och Region Halland. Parterna ansvarade tillsammans för samtliga områden.

Finansiering

Projektet beviljades finansiering under tre år i juni 2015 av Europiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Övriga finansiärer är ovan nämnda aktörer.