Kunskap för framtidens skogar

Projektet Kunskap för framtidens skogar tar avstamp i Gradvis skog, ett projekt med skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus. Kunskap för framtidens skogar handlar om att skogsägare ska skaffa sig en grundläggande kompetens för att utveckla sin skog för framtiden. Vi fördjupar oss i tre olika inriktningar; En viltstam i balans, att öka den biologiska mångfalden i skogen och att förebygga effekterna av klimatförändringar.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenGenom riktade utbildningsinsatser till berörda målgrupper hoppas vi öka förståelsen för och möjligheterna med de olika delarna i framtidens skogsbruk.

I tidigare projekt har områden behandlats var för sig eller delats upp och riktats mot olika målgrupper. Ämnena samspelar med varandra, och nu behövs en insats på nationell nivå för att skapa en helhetssyn och förutsättningar till större spridning och tillämpning. Deltagarna i projektet kommer i ett första steg att erbjudas en grundkurs i skogsbruk, ett sätt att säkerställa att man besitter baskunskaper i svenskt skogsbruk. Dessutom kommer en fördjupande webbutbildning inom varje inriktning (vilt, mångfald och klimat) att finnas tillgängliga. (Se information om hur man loggar in på Hushållningssällskapets Lärplattform längre ner på sidan.)

Utbildningar och erfarenhetsutbyte

Inom ramen för projektet planeras även 6 större seminarier med aktuella frågeställningar. Lokalt kommer drygt 40 fysiska träffar att genomföras i mindre grupper över hela landet. Som utförare innebär detta att vi knyter till oss annan kompetens än den rent skogliga, vilket i det här projektet sker genom webbkurser, utbildningar och seminarier, men också genom erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra utförare och interaktioner mellan deltagarna.

Skogens mångfald

Mångfald i skogen behövs för att bevara viktiga livsmiljöer och ha en beredskap för en framtid som med förändrat klimat kommer bjuda på förändrade klimatzoner och extremväder,  nya skadegörare och kanske även en annan efterfrågan från medvetna konsumenter. Samtidigt ser vi hur fler intressen gör anspråk på skogen som arena. Det kan handla om rekreation, mångbruk eller jakt. Samtidigt har skogen långa omloppstider och beslut som fattas idag påverkar skogen flera årtionden framåt.

Varierande ämnen

Deltagarna kommer att få möjlighet att lära sig mer om en mängd intressanta och varierande frågeställningar under projekttiden, t.ex. hur en våtmark anläggs, omställning av mark till skogsbruksmark, nya skötselmetoder och arter, samspel mellan vilt och skog, påverkan från extremväder till konkreta råd för att öka mångfalden i en skog, vilka arter passar på olika marker och vilken nytta gör de, egentligen?

Efter projektet är genomfört är förhoppningen att vi får se fördjupade samarbeten mellan jägare, skogsägare och samhället – bättre förståelse för framtidens skogar, helt enkelt.

Ta del av 4 kostnadsfria webbkurser.
Gör så här för att logga in på lärplattformen:

Steg 1
Skapa ett användarkonto på Hushållningssällskapets lärplattform
(Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2
Vi har skickat en länk till den e-postadress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3
Klicka på länken: Skogskurser 

Support
Har du frågor i samband med inloggning? Välkommen att kontakta Hanna Richter, hanna.richter@hushallningssallskapet.se.

Ta mig till webbkurserna