Slamtillförsel till åkermark

Frågeställningen från lantbrukarkåren var redan på 1970-talet om slammet kunde vara en tillgång i växtodlingen. Det bästa sättet att få svar på frågan ansågs vara att i fältförsök testa slamspridning på åkermark under verkliga och kontrollerade former.

Systematiska fältförsök för att undersöka effekterna på mark och gröda vid spridning av slam på åkermark har pågått i Malmö och Lund sedan 1981 och de pågår fortfarande. Rötat och avvattnat slam från avloppsreningsverk har spridits på försöksytor. Grödorna har följt den växtföljd som tillämpats på respektive gård.

En arbetsgrupp bildades med representanter från dåvarande SSK (Sydvästra Skånes Kommunförbund), Sysav (Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag), Hushållningssällskapet Malmöhus (nuvarande Hushållningssällskapet Skåne) och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), och hösten 1981 lades fyra fältförsök ut i sydvästra Skåne. Efter några år avslutades två av försöken och tillgängliga resurser koncentrerades till två försöksplatser. Dessa två fältförsök pågår fortfarande. I denna rapport redovisas resultaten från perioden 2015–2018, men även en sammanfattning av de nu 37 årens försöksresultat.

Världsunikt

Projektet ”Slamspridning på åkermark” är unikt – inte bara i Sverige utan även i världen – genom att det är upplagt som ett praktiskt fältförsök, där växtföljden väljs av lantbrukaren, och genom att slamtillförselns påverkan på åkermarken kunnat följas under lång tid. Det råder därför stor enighet om att det är angeläget att fortsätta dessa unika försök.

Projektet görs  i samverkan mellan VA SYD, Trelleborg, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala, Sysav, och Svenskt Vatten Utveckling.

Läs mer om slamförsöken

Rapport – Slamspridning till åkermark 2015–2018

Rapport – Slamspridning till åkermark 1981 2014

Kontakt Ulrika Dyrlund Martinsson