Etableringsguide fiskodling

Hushållningssällskapens Förbund har tilldelats projektmedel av Jordbruksverket för att fortsätta arbetet med att stärka svensk fiskodling. Projektets syfte är att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling. Den kommer även vara en kunskapssammanställning om fiskodling.

Etableringsguiden är för fiskodling av arter som det finns produktionsdata/tillväxtdata över. Odlingen kan ske på land med genomströmmande vatten eller med recirkulation. I dammar eller i öppna kassar. Med flera möjliga produktionsmetoder fångar vi upp potentiella etableringar i hela landet. Med nyetablering ökar antal fiskodlare, troligen ökar även diversifieringen och volymen. Befintliga odlare kan nyttja valda delar för att utveckla sin verksamhet, även det torde ge ökad produktionen. Med möjlighet att ha webbaserad informationsspridning/utbildning kan projektets resultat enklare tillgängliggöras.

Etableringsguiden kan bl.a. innehålla

  • Checklista, från A till Ö, från tanke till etablering
  • Praktiska tips, kontaktuppgifter till befintliga verksamhetsutövare och organisationer
  • Stöd för hur skriva MKB – kanske även ett aktuellt exempel
  • Val av fisk, val av odlingsmetod
  • Hur beräkna ekonomiskt utfall (kapitalbehov, resultatbudget, likviditetsbudget mm ev. lönsamhetsanalys) av etablering och/eller utökning. I Excel-modellen kan användaren med självvalda variabler utvärdera ekonomiskt utfall.
  • Enklare råd om dimensionering, lokalisering och miljökonsekvenser

Den färdiga etableringsguiden för fiskodling hittar du på länken i högermarginalen.