Pilotprojekt – signalgröda för vildsvinsangrepp

Vildsvinsstammen i Sverige ökar lavinartat och skapar stora problem i lantbruksgrödor. Majs är en gröda som ofta blir drabbad genom att vildsvin välter plantorna och äter upp majskolvarna.

Höjden på grödan gör att vildsvinen känner sig skyddade och därför gärna uppehåller sig där. Höjden på grödan gör att det också är svårt att övervaka när angreppen börjar.

Pilotprojektet går ut på att verifiera en odlingsteknik genom att så en signalruta i ett majsfält med en sort som mognar tidigare än övriga fältet. Grödan blir begärlig i mjölkmognadsstadiet och därmed så får man en åtlingseffekt, utan att åtla med något annat än det som odlas på fältet. Rutan sås med en ram med öppen jord med en viltkamera, på ett ställe i fältet som är lätt att övervaka och där vildsvinen väntas komma. Genom att veta var och när vildsvinsangreppen börjar i fältet, gör att det blir lättare att övervaka fältet och göra insatser innan själva huvudgrödan blir angripen. Ett angrepp i rutan blir då en signal att göra insatser för att skydda huvudgrödan. Odlingstekniken planeras även att verifieras i havre, för att se hur den fungerar i spannmålsgröda.

Projektet har som mål att underlätta för lantbrukarnas övervakning över majsfält och andra grödor och att minska kostnaderna för stängsling, arbetstid och förlust av skörd för viltskador. Samt underlätta jakt. Målgruppen är lantbrukare i hela Sverige som riskerar att få sina grödor angripna av vildsvin.

Projektmedlemmar är Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Västra, HS Konsult, SLU och LRF.