Mat från bonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenMat från bonden syftade till att skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten och därmed synliggöra och tillgängliggöra lokalproducerad mat ytterligare – samt skapa ökad lönsamhet.

Deltagande producenter erbjöds seminarier för att öka kunskapen om produktutveckling och försäljning. Genom att utveckla samarbetet och öka förädlingsgraden i nya och befintliga produkter ökar även lönsamheten i produktionen. Ett gemensamt matevent för försäljning och marknadsföring genomfördes inom ramen för befintliga arenor och var tänkt att förhoppningsvis utvecklas till ett långsiktigt försäljningstillfälle.

Projektet utgick från samverkan inom Bondens egen marknad men innefattade en vidare målgrupp, nämligen producenter från hela Västerbotten som jobbar med primärproduktion och/eller förädling av råvaror.

Projektet bidrar till den regionala livsmedelsstrategins mål om en ökad efterfrågan och hållbar livsmedelsproduktion från Västerbotten.

Infoblad – Att sälja till butik