Mobil gröngödsling till havre i ekologisk odling

Andelen ekologiskt odlad areal ökar och tillgången på ekogodkänd gödsel är begränsad. Det är hård konkurrens om tillgängliga gödselmedel och priserna är höga. Det gör det intressant att undersöka möjligheten att kunna använda grönmassa som gödselmedel. 

”Mobil gröngödsling” betyder att grönmassa från ett fält används på andra fält. Det gör att ett hektar gröngödslingsvall kan försörja 1-3 hektar ytterligare förutom förfruktseffekten av vallen. Eftersom skörden av mobil gröngödsling ligger vid fel tid i förhållande till användningen måste grönmassan oftast lagras som ensilage för att kunna användas effektivt. Tidigare undersökningar har visat kvävegödslingseffekter från ensilage på samma nivå som från fjäderfägödsel, ca 40 % av totalkväve. Förutom en ren gödslingseffekt binds även kol in i marken vilket är positivt för markbördigheten och klimatet. Med mobil gröngödsling kan lantbrukaren producera ett eget gödselmedel och bli mindre beroende av omvärlden.  

I projektet har effekten av tre olika typer av mobil gröngödsling jämförts med Biofer-pellets och mineralgödselreferens. Sex fältförsök genomfördes i havre på tre platser under två år. Försöken var placerade i Skåne, Östergötland och Västergötland. 

Projektets slutsatser är:

  • Mobil gröngödsling kan vara ett konkurrenskraftigt gödselalternativ inom ekologisk odling. 
  • Mobil gröngödsling till vårsäd kräver hög kvalitet på grönmassan. Kolkvävekvoten bör vara under 15 (rent baljväxtmaterial) och ett finhackat material. 
  • Grund inbrukning före sådd kräver ett material med fin struktur. Grövre material bör brukas med djupt. 
  • Användning av ensilage som gödsel kan vara lönsam vid en prisnivå på 1,30 kr/kg ts, vid hög kvalitet. 
  • Kvävegödslingsvärdet för de använda grönmassorna låg mellan 15 och 45 procent. 
  • Användning av mobil gröngödsling ger ett koltillskott till marken som varierar beroende på materialets kvalitet. 

Projektet genomfördes av Hushållningssällskapet Östergötland i samarbete med HIR Skåne och Hushållningssällskapet Skaraborg och finansierades av Jordbruksverket. 

Slutrapport från projektet

Projektets rapport finns att ladda ner här: Slutrapport Mobil Grongodsling 2019 2021.PDF