Ecobeans – om nyttodjurens betydelse för skörden i åkerböna

Ökad kunskap om ekosystemtjänster, såsom pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet uthålligt – så kallad ekologisk intensifiering.

Åkerbönan besöks av flera olika pollinerande insekter som kan öka skörden, men många pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare (t.ex. nyckelpigor och parasitsteklar) är utsatta för habitatförluster, krympande födoresurser och användning av växtskyddsmedel. Det är okänt om förekomsten av pollinatörer som humlor i svenska jordbrukslandskap räcker till för att pollinera åkerböna. Vi kommer att undersöka hur pollinatörerna och predatorerna påverkar skörden i kommersiella fält av åkerböna. Vi provade om utsättning av honungsbisamhällen vid åkerbönsfält kan öka skörden. Vi testade också om insådd av blomremsor kan öka antalet pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare i åkerbönor.

Fältförsöken utfördes i 18 ekologiska åkerbönsfält i Skåne.

Projektet  var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och SLU.

Fakta

Ekologisk köttproduktion ökar, vilket har lett till ett ökat behov av ekologiskt proteinfoder. Inköpt proteinrikt koncentrat och importerade sojabönor kan ersättas med lokalt odlat proteinfoder som optimerar och sluter växtnäringscykeln på gården. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka odlingen av åkerböna (Vicia faba L.) som har ett högt fodervärde och dessutom är en värdefull avbrottsgröda som fixerar kväve i den ekologiska växtföljden.