Hur påverkas avkastningen av låga P Al-tal?

En betydande del av den svenska åkermarken har P-AL värden som ligger i klass I och II. Regeln max 22 kg fosfor per hektar från stallgödsel innebär också att värdena sjunker på grovfoderintensiva gårdar med mycket vall och majs där fosforbortförseln ofta uppgår till ca 30 kg fosfor per hektar och år.

Hittills saknas det försök som undersöker hur mycket de låga P-AI värdena påverkar avkastningen. Två försök anläggs på försöksplatser med hög avkastningspotential på höstvete men med P-AI värden under 4 mg P/100 gjord. Både led A och led B gödslas med gårdens fosforgivor under år 1-5. År 5 och 6 anläggs fosforstegar i samtliga rutor i de båda ursprungliga leden. Försöket skördas båda dessa år och avkastningen mäts.