Kompetenscentrum ”Mat i Norr”

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenI projektet Kompetenscentrum ”Mat i Norr” ska ett innovationscentrum för utveckling av småskaliga livsmedelsprodukter växa fram.

Förädlingen inom livsmedelsföretagandet i regionen har förutsättningar att växa såväl kvalitativt som kvantitativt, med fler produkter, större produktion och ett bredare produktsortiment.

I Norra Sverige erbjuds unika naturbaserade råvaror och jordbruksprodukter som dessutom kan säljas med självklara attribut som polarnatt, norrsken och midnattssol.

I ett kompetenscentrum får företagen möjlighet till lärande, möten med andra företagare och samarbeten som bidrar till utveckling av innovativa produkter och produktion samt att finna nya marknader.

Aktiviteter genomförs i samverkan mellan aktörer längs hela näringskedjan; från primärproduktion till konsument. Centrumet ska vara både fysiskt, kopplat till Öjebyn Agro Park med eventuellt andra noder i Norrbotten och Västerbotten, samt virtuellt genom att ny kompetens knyts till centrumet utifrån behov som uppstår i befintliga och nya företag längs värdekedjan.

På Öjebyn Agro Park finns en livsmedelslokal, lämplig för tester och produktutveckling. Flera av de tänkta samverkansparterna har också både personella resurser samt kan bidra med kompetens, nätverk och fysiska resurser i form av lokaler och utrustning. Det handlar alltså mer om att samordna kompetens och fysiska resurser än att skapa ytterligare en organisation som ska främja företagande inom livsmedelssektorn.

Inom ramen för ett innovationscentrum genomförs utveckling i tre processer. Den första handlar om att utveckla befintliga och nya innovativa produkter, den andra om att säkra kommersialisering samt den tredje om hur produkterna ska nå en marknad.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i projektet och dess aktiviteter.