Viltkedjan – stärka svaga länkar

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenSyftet med projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar var att bygga vidare på det arbetet som tidigare gjorts inom två vildsvinsprojekt. Ett antal svaga länkar identifierades i viltvärdekedjan där man ville testa och utveckla metoder och arbetssätt för att lösa dessa problem.

I projektet kommer arbetade vi med viltkött i allmänhet men inom två områden riktades fokus särskilt mot hjort. För det första behövde vi ökad kunskap om vilka klimateffekter viltkött har och vilka ekosystemeffekter ex hjort har i det svenska naturbeteslandskapet. För det andra arbetade vi aktivt med att öka antalet hjorthägn i Halland med mål att öka volymen hjortkött. I det tredje steget riktade vi oss mot konsument för att öka efterfrågan på viltkött, både genom att samarbeta med livsmedelsbutiker men även genom temadagar och pedagogiskt material i offentlig matservering.

På kort sikt genererade projektet ny kunskap och utvecklade metoder för fler vilthägn och ökad konsumtion. På längre sikt kan projektet leda till fler hjorthägn, ökad kunskap bland konsument och ökad försäljning i butik samt konsumtion i offentliga måltider.

Läs broschyren – Uppstart av vilthägn