Hundäxing och lusern som vinterfoder till dikor

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenDet är vanligt att dikor lägger på sig vikt under sinperioden. För att minska detta försöker man ge foder med mycket fiber t ex halm. Då riskerar kon istället att få för lite protein, vilket i sin tur gör att kon inte får en optimal kväveomsättning. I det här försöket vill vi prova att ge dikorna det grova gräset hundäxing och lusern för dess innehåll av protein. Lusern har dessutom fördelen att det binder kväve från luften så vallen behöver mindre N-gödsling.

Sommaren 2024 kommer vi i projektet att skörda detta foder och till vintern 2024-2025 kommer vi att väga en grupp kor som får detta foder, från installning till de har kalvat. Djuren som försöket görs på finns på Rådde gård, Länghem, Hushållningssällskapet Sjuhärads försöksstation.

Syftet med projektet är att skapa underlag och riktvärden för framtida rekommendationer angående utnyttjande av hundäxing och lusern som foder under sinperioden till dikorna för att minska överutfodringen inom svensk dikoproduktion. Det här är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftigt samtidigt som djurens välfärd beaktas.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.