Halmbalar för humlor

Humlor knutna till odlingslandskapet pollinerar både vilda växter och odlade grödor när de besöker blomma efter blomma i sitt sökande efter föda. Odlingslandskapet, och därmed också en av humlornas livsmiljöer, har förändrats mycket det senaste århundradet.

Humlor lider av brist på föda och troligtvis boplatser, särskilt på slätten. I äldre rådgivningsmaterial till rödklöverfröodlare, som är beroende av humlors pollinering för att få en god skörd, rekommenderas att placera ut halmbalar som humlorna kan bosätta sig i. Hittills har det saknats vetenskaplig dokumentation om humlors användning av halmbalar som boplats.

Under sommaren 2018 undersökte vi förekomsten av humlor med boplatsbeteende i 1265 halmbalar och halmstackar hos 58 lantbrukare i Skåne och Östergötland. Halmbalarna var av olika typ och ålder och placerade i jordbrukslandskap.

Vi hittade totalt 38 konstaterade humlebon, i eller intill de undersökta halmbalarna, hos 26 av lantbrukarna. Vi fann sju humlearter, varav en rödlistad art, samt en snylthumleart som flög in eller ut ur halmbalarna eller i marken precis intill dem. Bland de funna humlorna fann vi flera arter med långa tungor, såsom vallhumla och trädgårdshumla, som är särskilt intressanta att stötta på grund av deras förmåga att pollinera djupblommiga arter så som klöver och åkerböna. Vi kompletterade undersökningen med kontrollområden som placerades i motsvarande miljöer som halmbalarna men som saknade halmbalar. I dessa kontrollområden påträffades inga bon.

Bon fanns framförallt i halmbalar som tillåtits brytas ned. Vi påträffade också bon i nyare halmbalar som placerats tätt ihop i en liggande stapel och därmed skapat trånga mellanrum mellan halmbalarna. Inga humlor med boplatsbeteende observerades i nya halmbalar som placerats ut en och en. I flera fall observerade vi ingångshål till bon i nedfallen halm på marken intill halmbalarna.

Baserat på våra fynd konstaterar vi att utplacering av halmbalar kan fungera som åtgärd för att öka mängden boplatser för humlor i jordbrukslandskap. Läs gärna mer i projektets slutrapport.

Projektet var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Lunds Universitet.