Kolsänksrätter med biokol

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenHushållningssällskapet Sjuhärad kommer att skapa en av världens första certifieringar för kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Kolsänksrätter med biokol”.

Syftet med projektet är att skapa kolsänkor som hjälper till att minska mängden växthusgaser (som till exempel koldioxid) i atmosfären och istället använda kolet till att berika jordbruksmark. För att skapa en fungerande och trovärdig marknad kommer projektet att ta fram en certifieringsstandard för kolsänksrätterna samt utvärdera en rad praktiska arbetssätt.

Ett liknande system finns för klimatkompensationsrätter, men skillnaden blir att kolsänksrätterna kan skapas lokalt i Sverige och att kolet ligger bundet i hundratals till tusentals år. Samtidigt har både forskning och praktiska försök visat att biokol ökar produktiviteten med mellan 5 och 15 procent. Dessutom minskar risken att gödning, i form av kväve och fosfor, läcker ut och skapar övergödningsproblem i naturen. Det skapas alltså en win-win-win-situation för klimatet, lantbruket, och miljön!

Projektet genomförs i samarbete med bland andra ZeroMission, Hjelmsäter Egendom, HS Certifiering och IVL Svenska miljöinstitutet. Projektet är ett EIP-AGRI-projekt och finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och projektet ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Förlängning av projektet till 2025!

Projektet har fått förlängning och kommer att pågå i ytterligare 2 år. Vi i projektet ser fram emot att fortsätta vara en diskussionspartner när det kommer biokol och kolsänkor, förfina metodologin och testa standarden i praktiken.

Remissomgång av metodologin

Vill du vara med och forma framtidens kolsänksstandard? Passa på att ge dina synpunkter på metodologin innan 19 september 2023! Skriv dina synpunkter som kommentarer i pdf-dokumentet och skicka till cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se. Märk mejlet i ämnesraden med ”Kolsänksrätter – synpunkter metodologi”.

Kolsänksrätter metodologi V1.9.pdf

Tack för din medverkan!

Demonstrationsdag med spridning av biokol

Den 3 maj 2022 genomförde vi ett stort test av olika metoder för att sprida biokol med olika lantbruksmaskiner. Ett 70-tal personer samlades i vårsolen på Hjelmsäters Egendom för att se maskinerna, lära sig om jordhälsa, titta på gårdens pyrolysanläggning och nätverka.

Program för demonstration av spridningstekniker för biokol 3 maj 2022.pdf

Biokol ger miljönytta!

För att skapa en trovärdig marknad för kolsänksrätter med biokol krävs det att man kan räkna på hur stor klimatnyttan blir. Men användningen av biokol bidrar även till många miljönyttor och dessa är ofta svåra att sätta siffror på. Därför har projektet tagit fram en modell som kartlägger och analyserar olika effekter när biokol tillämpas i lantbruket.

Miljönyttomodellen presenterades av Filip Celander, 2050 Consulting, 29 oktober 2021 på ett lunchwebinarie.

Hela rapporten går att läsa och ladda ner här:
Kolsänksrätter miljönyttomodell kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket.pdf

Missade du webinariet eller vill se det igen så finns det här:

Resultat från försök med laddning av biokol

Oskar Modin på Chalmers tekniska högskola har åt projektet genomfört tester för att se hur snabbt biokol laddas med ammonium, kalium och fosfat om det ligger i en näringslösning. Resultaten visade att en jämvikt uppstår relativt snabbt: på bara 15-48 timmar är kolet laddat. Resultaten presenterades på ett webinarium 27 april 2021 och hela rapporten går att ladda ner här:
Kolsänksrätter laddning av biokol adsorption av ammonium kalium och fosfat.pdf

Vad händer i projektet?

Arbetet med underlaget för att skapa en standard för kolsänksrätter med biokol pågår. Zeromission, HS Certifiering, IVL med flera arbetar med att anpassa beräkningsmodellen och livscykelanalysen till de mallar som finns för standarder inom klimatkompensation. Metodologin, som specifikt handlar om biokol, tas fram och kontrolleras. Är du intresserad av att vara med och påverka utformningen av standarden? Kontakta Cecilia för att få veta mer om referensgrupper och remissomgångar!

Kontaktperson:
Cecilia Hermansson, tel. 0325-618 635
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

 

 

Idéer för utveckling av kolsänksrätter

Med avstamp i projektet Kolsänksrätter med biokol har flera nya samarbeten och idéer fått liv. En sådan idé handlar om att skapa en ny standard för kvaliteten på biokol. I likhet med standarden för kolsänksrätter/kolkrediter behöver kvaliteten säkerställas på ett sätt som är säkert, trovärdigt och användarvänligt. För att ta reda på förutsättningarna för en sådan standard och tillhörande digitala hjälpmedel genomfördes under 2023-2024 ett förprojekt kallat Innovativa verktyg för digital kvalitetsstandard för biokol. Projektet fick stöd för att bilda en innovationsgrupp (EIP) och stödet kom från Jordbruksverket och EU.

Om du också har en idé som du vill utveckla eller testa, hör gärna av dig!

 

 

 

Carbon credits by biochar

The project is planned to go on during three years starting 2020. The aim is to create carbon sinks which will help to reduce the concentration of green house gases (for example carbon dioxide) in the atmosphere and instead use the carbon to enrich agricultural soils. To create a trustworthy and functional market the project will create a standard for certification for the carbon credits by biochar as well as evaluating several practical issues.

A similar market is in place for climate compensation credits, but the difference is that carbon credits can be produced locally in Sweden and that the carbon can stay in a stable form in the soil for hundreds to thousands of years. At the same time both the research projects and field tests have shown that biochar increases agricultural productivity between 5 and 15 percent. Apart from this the risk of for example nitrogen and phosphorus leaking and causing eutrophication in the natural environment is reduced if biochar is added to agricultural lands. Therefore, we create a win-win-win situation for the climate, the agriculture and the environment!

The project is a collaboration between ZeroMission, Hjelmsäter gård, HS Certifiering and IVL Svenska miljöinstitutet among others. The project is financed by EIP-AGRI through Jordbruksverket.

For more information please contact
Cecilia Hermansson, tel. +46 (0)325-618 635
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se