Gradvis 2.0

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenKlimatet håller på att förändras och detta påverkar förutsättningarna att bedriva jordbruk. Vissa förändringar kan gynna det svenska jordbruket, exempelvis en längre växtodlingssäsong, medan andra kan medföra större utmaningar, exempelvis nya ogräs och skadegörare.

Nederbörden ökar

Nederbörden förväntas öka i Sverige som ett årsmedelvärde, men fördelningen av nederbörden under året kan vara ogynnsam. Nederbörden förväntas främst öka under vintern och inte under vegetationsperioden. Nederbörden kan också komma med ökad intensitet, vilket ökar risken för ytavrinning och minskad infiltration. Den ökade temperaturen under vegetationsperioden medför ökad vattenavdunstning och transpiration från växterna och antalet dagar med marktorka förväntas öka, med risk för värme- och torkstress med reducerad skörd till följd. Att kunna hantera både för stora och för små vattenmängder är en viktig frågeställning för jordbruket framöver.

Djurhållningen påverkas

Även djurhållningen påverkas av ett förändrat klimat genom ökad risk för värmestress. Detta kan snabbt få en starkt negativ effekt på produktionen, inte minst för högproducerande mjölkkor. Israeliska och mexikanska forskningsresultat avseende värmestress på mjölkkor visar att redan vid kortvarig (fyra timmar) lindrig värmestress minskar mjölkproduktion. Vid mer långvarig värmestress försämras fertiliteten och brunsten hos mjölkkor. Vidare finns risk för att nya sjukdomar kan drabba djuren, då ett varmare klimat medför ökad risk för nya vektorer som kan sprida smittor. En ökad temperatur kan påverka grisproduktionen negativt genom att djuren äter mindre och följaktligen får sämre tillväxt om temperaturen är överoptimal. Även fjäderfäproduktionen riskerar att påverkas negativt av en ökad temperatur genom ökad dödlighet, nya smittor och sämre produktion.

Samla forskning och information

Hushållningssällskapet Halland initierade 2008 projektet Gradvis som syftade till att förse lantbrukare med information om hur de kan utnyttja de möjligheter och förbereda sig för de risker som ett förändrat klimat innebär för just dem. Inom projektet Gradvis har vi tagit fram rapporter för hur ett förändrat klimat förväntas påverka olika aspekter inom växtodlingen och djurhållningen. Projektet har inte utvecklat egen kunskap, utan syntetiserat relevant svensk och internationell forskning och paketerat informationen så att den ska vara tillämpbar, praktisk och lättillgänglig för lantbruksföretag och rådgivare m fl. Inom det nya projektet kommer vi att uppdatera de befintliga rapporterna med nya forskningsresultat, tekniska lösningar mm.

Läs rapporterna på gradvis.se/rapporter

Läs faktabladen på gradvis.se/faktablad