Mobil gröngödsling till höstgrödor 2021-2023

Projektet är en fortsättning på det som gjordes kring mobil gröngödsling till havre. Nu har vi undersökt hur mobil gröngödsling till höstgrödor kan fungera.

”Mobil gröngödsling” betyder att grönmassa från ett fält används på andra fält. Det gör att ett hektar gröngödslingsvall kan försörja 1-3 hektar ytterligare förutom förfruktseffekten av vallen. Till höstgrödor finns ganska stora möjligheter att använda färsk grönmassa om tillförseln sker i samband med sådd. I projektet har tre arter av baljväxter använts och både ensilerat och färskt material. Sex fältförsök genomfördes i höstvete på tre platser under två år. Försöken var placerade i Östergötland, Västergötland och Skåne. I försöket i Östergötland 2022/2023 utfördes lustgasmätningar ca en gång per vecka för att undersöka hur om gödslingen med grönmassa ökade förlusterna av lustgas.

Projektets slutsatser är:

 • Vid användning av mobil gröngödsling till höstvete bör kolkvävekvoten ligga mellan 13 och 15. Det har gett kvävegödslingsvärden mellan i medeltal 10-20 %. Risken för stora kväveöverskott under hösten kan begränsas om rätt art används.
 • Vitklöver har de största riskerna för förluster vid användning på hösten till höstvete. Lusern och rödklöver skördade relativt tidigt är bättre alternativ.
 • En ren baljväxt krävs för att få tillräckligt högt kväveinnehåll och ett bra kvävegödslingsvärde.
 • Resultaten bekräftar att grönmassa som finns tillgänglig för nedbrytning och denitrifikation under vinterhalvåret ger ökade lustgasemissioner. Emissionernas storlek var inte omedelbart alarmerande, jämfört med emissioner som uppmätts från t.ex. vissa mellangrödor, men tillräckligt stora för att möjligheterna att minska dem bör undersökas. Resultaten pekar på att lustgasemissionerna kan äta upp en betydande del av den positiva klimateffekt som gröngödslingen ger genom kolinlagring. Fler försök behövs om skillnader i lustgasemissioner mellan olika typer av växtbiomassa ska bestämmas, för mobil gröngödsling.
 • För lönsamhet krävs kvävegödslingsvärden över 20% och billig grönmassa. Mark som inte används på grund av sämre förutsättningar bör gå att använda för produktion av mobil gröngödsling.
 • Färsk grönmassa ger lägst kostnader och bör gå att passa in med tredjeskörden på vallarna för användning inför sådd av höstgrödor.
 • Mobil gröngödsling till höstgrödor bör användas i följande prioriteringsordning:
  1. Höstraps är mest lämpad med stort kväveupptag på hösten
  2. Höstråg är snabbast och tar upp mest kväve på hösten av spannmålsgrödorna
  3. Höstvete

Projektets slutrapport finns att ladda ner här: Slutrapport Mobil Gröngödsling Till Höstgrödor I Ekologisk Odling.PDF

Projektet genomfördes av Hushållningssällskapet Östergötland i samarbete med HIR Skåne och Hushållningssällskapet Västra. Projektet har finansierats med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

För mer information kontakta Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
0708-29 08 24, per.stahl@hushallningssallskapet.se

Du hittar det tidigare projektet kring mobil gröngödsling på den här webbsidan: Mobil gröngödsling i ekologisk odling