Odling och mångfald – Bertebos stiftelse

Projektet Odling och mångfald syftar till att undersöka och demonstrera samspelet mellan livsmedelsproduktion och biologisk mångfald. Projektets syfte uppfylls genom att skapa demonstrationer och försök för att inspirera och testa åtgärder för mångfald inom livsmedelsproduktionen på gårdsnivå.

Detta har gjorts 2023

 • Naturvärdesinventering av Lilla Böslids åkerareal i samarbete med studenter från Högskolan i Halmstad. Studenterna har också lämnat förslag på lämpliga åtgärder för att öka den biologiska mångfalden.
 • Häckfågelinventering – Det finns skillnader i antalet häckande fåglar mellan olika delar av gården.
 • Amfibieinventering.
 • Inventering av akvatiska evertebrater i märgelgravar.
 • Inventering av däggdjur med viltkameror – rådjur, utter, mink, räv med flera arter har passerat kamerorna som är utplacerade runt om på åkerarealen.
 • Testodling av blommande arter för fröproduktion.
 • Odling av solitärbin.
 • Skyltning av odlingsarealen under sommarhalvåret, för informationsspridning av odlingsinformation.
 • Spannmålsremsa som foder till vinterfåglar har sparats för att gynna övervintrande fåglar på arealen.

Under höst och vinter 2023-2024

Under vintern arbetar vi vidare med följande:

 • Dokumentation av lähäckar – hur har lähäckarna som planterades för 30 år sedan utvecklats? Hur påverkar de odlingen och hur ska de skötas ur odlings och mångfaldsperspektiv framöver?
 • Skötselplan för ökad mångfald tas fram baserat på inventeringsresultaten 2023.
 • Demonstrationer för mångfaldsinsatser ska planeras för 2024.
 • Fågelholkar ska sättas upp.