Förbättrad vattenkvalitet inom kustnära mindre avrinningsområden i södra Halland och nordvästra Skåne

Anläggandet och återskapandet av multifunktionella våtmarker och integrerade skyddszoner är effektiva åtgärder för att minska näringsläckage, speciellt i jordbrukslandskap. Detta för att en ökad vattenhållande förmåga av landskapet minskar risken för översvämningar och därmed erosion samt ursköljning av näringsämnen, samt ger andra ekosystemtjänster förutom näringsrening.

Inom vårt projekt Förbättrad vattenkvalitet inom kustnära mindre avrinningsområden i södra Halland och nordvästra syftar vi till att, tillsammans med markägare, identifiera gårds-specifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve. Detta speciellt inom avrinningsområden som inte har egna limniska vattenråd, dvs där landbaserade åtgärder oftast uteblir (se projektområde på kartan nedan).

Projektet bygger på ett holistiskt koncept som består av att

  • inspirera markägare i samband med åtgärder mot övergödning och andra miljöförbättrande åtgärder så som anläggandet av multifunktionella våtmarker, fosfordammar, Integrerade Skyddszoner, groddammar, samt strukturkalkning mm. Vi erbjuder fältvandringar, inspirationsmöten, workshoppar mm.
  • ge individuella rådgivningar i samband med åtgärder nämnda ovan.
  • projektera åtgärderna.
  • guida markägare/lantbrukare genom den administrativa och byråkratiska delen, så som ansökan om anläggnings- och skötselstöd, samt anmälan om vattenverksamhet på länsstyrelsen.
  • vara med vid anläggningsarbetet (byggövervakning).
  • skapa vattengrupper för framtiden.

Pilotområden

Projektet är ett av 20 pilotområden som finansieras inom den unika satsningen LEVA- Lokalt engagemang för vatten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö. LEVA bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. I Halland har ytterligare två projekt finansierats och samordnas av Länsstyrelsen Halland respektive Falkenbergs kommun.

Mer info om projektet och LEVA-satsningen finns på Facebook och på Havs-och vattenmyndighetens hemsida: