Verktyg för att visualisera behovet av livsmedelsberedskap

Oroliga tider har satt fokus på vår inhemska livsmedelsproduktion. Primärproduktion samt livsmedelsförädlingen har utmaningar kring lönsamhet och svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. Men de har också möjligheterna genom hållbar livsmedelsproduktion med hög säkerhet, god produktivitet, förhållandevis hög digitaliseringsgrad och resilient jordbruk. Kommuner och regioner står inför komplexa utmaningar såsom att förbättra livsmedelsförsörjningen och upprätthålla god efterlevnad av miljömål tillsammans med ekonomisk utveckling.

Med bakgrund av detta skapade Hushållningssällskapet 2022 en beräkningsmodell för statistik som visar upp den producerade mängden livsmedel i kommunen, samt kommunens konsumtion av livsmedel på ett illustrativt och pedagogiskt sätt. Denna modell har vi presenterat i 50 kommuner över hela Sverige. Verktyget väckte uppmärksamhet på konferensen Åland23, en konferens om försörjningsberedskap, och under föredrag i Lantbrukets dag i Riksdagen samt på Civilförsvarsförbundets årsstämma.

Syfte

Detta projekt kommer:

  • Utveckla nuvarande Försörjningsbalans med potentialer inom ekonomi, miljö och beredskap.
  • Producera visuellt lättförståeligt underlag till beslutsfattare, med fler datakällor, historik och prognoser.
  • Framtagning av en metodik för utvecklingscoach som skapar förståelse för den potential som den illustrerande grafiken visar. Denna metodik kan utgå från olika scenario och hur det påverkar den specifika geografin.
  • Samverkan är en stor del av projektet samt genomförs genom referensgrupper. De referensgrupper vi ser är; vetenskaplig-, myndighets-, civilsamhälle-, region & kommun-referensgrupp. Den sistnämnda är slutanvändarna och även den primära målgruppen.
  • Säkerställa datasäkerhet genom säkerhetsklassning

Mål

Projektets målsättning är vidareutveckla det befintliga verktyget Försörjningsbalans Kommun så att det kan ge kommunala och regionala beslutsfattare en ögonöppnare och tankeställare kring livsmedelsystemets potential, funktion och prestation ur såväl ekonomiskt, miljömässigt och beredskapsperspektiv, samt hjälp och stöttning med att utveckla de unika möjligheterna med varje plats. På lång sikt ser vi också en föryngring av företagarna inom livsmedelskedjan som är högre än genomsnittet, och ökad status för svensk livsmedelsproduktion.