Grön Arena 3 F

Integrationsprojektet Grön Arena 3F – Försteg, Framsteg, Framgång
I pilotprojektet Grön Arena 3F, som är finansierat av Jordbruksverket, samverkade vi med 12 Grön Arena-gårdar runt om i landet och Hushållningssällskapet. Tillsammans arbetade vi för att hitta en form för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden, som ett Försteg. Som sedan leder till Framsteg och slutligen en Framgång för individen – därav Grön Arena 3F. Projektet drevs i samverkan med Arbetsförmedlingen och/eller med kommuner.

Upplägg
Under en åttaveckorsperiod, fyra dagar i veckan, fick nyanlända/utrikesfödda del i arbetet på Grön Arenagården (upplägget varierade från gård till gård beroende på hur individernas övriga aktiviteter såg ut). Han eller hon fick då känna gemenskapen i arbetet på gården, ta ansvar för olika arbetsmoment, lära sig om svenskt lantbruk och om svensk arbetsmarknad. Vi arbetade med en grupp om fyra nyanlända per gård. Grunden för upplägget komfrån arbetet som bedrivs vid SLU Alnarp, och deras rehabträdgård.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden