Förlängd jordgubbssäsong – kalkyler för jordgubbar i tunnel

Under cirka ett tioårsperiods tid har det blivit allt vanligare med tunnelodling av jordgubbar, odling i substrat och av remonterande sorter i Sverige. Införandet av nya odlingssystem gör att frågorna blir många hos producenterna som överväger vilket odlingssystem som ska väljas.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenI den arbetsintensiva bärodlingen blir detta val en viktig fråga.

Projektet ”Förlängd jordgubbssäsong” drevs under 2017-2018 med syfte att höja kunskapsnivån om de ”nya” odlingssystemen genom fältvandringar, en kurs, samt genom att ta fram produktionsgrenskalkylerna i denna skrift. Att ta fram kalkyler är ett krävande uppdrag då det kan skilja mycket mellan olika producenter. Därför finns kalkylerna tillgängliga i digital form så att varje företag ska kunna anpassa dem till sitt eget företag efter att projektperioden tagit slut.

I skriften redovisas kalkylunderlag och kalkyler för tre olika sätt att odla jordgubbar i tunnel: junibärande sort i mark eller i substratfyllda tråg i permanenta bäddar samt remonterande sort på table-top. Från kalkylerna kan produktionskostnadspriset för en liter jordgubbar i respektive odlingssystem utläsas för tre olika skördenivåer. Kalkylerna pekar på att alla tre odlingssystemen är intressanta och ska väljas utifrån företagets och marknadens förutsättningar.

Generellt kan sägas att ju mindre investeringstunga system – desto mindre ekonomisk risk, men också lägre vinstmöjligheter. Den största risken är att de höga etableringskostnaderna gör att ett eventuellt misstag eller problem som påverkar skördeutbytet blir väldigt dyrt. De två viktigaste faktorerna som påverkar det ekonomiska resultat är pris och skördeutbytet. Pris kan man som bärodlare påverka till viss del genom skördeplanering och goda marknadskanaler. Höga skördenivåer kräver god odlingskunskap och bra plantmaterial.
Kalkylerna tydliggör de ekonomiska risker och möjligheter som finns i bärodling och därmed behovet av att företagsledningen har koll på arbetstid, ekonomi och utvärdering av odlingssystem.

Kalkyler