Individuell foderstyrning digivande suggor i grupp

Målet med projektet var att utveckla en mobil utfodringsanläggning som kan användas både inomhus och på bete där foder kan regleras för varje sugga individuellt.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenDet finns ett behov av nya tekniska lösningar där varje sugga kan utfodras manuellt för att alla digivande suggor i grupp ska hålla lagom hull. Utfodringsanläggningen ska gå att installera i befintliga stallar till en rimlig kostnad. Den ska även kunna användas i fält under sommarperioden d.v.s. den ska vara lätt att flytta. En sådan utfodringsanläggning skulle också underlätta vid utevistelse för att hålla sinsuggor och digivande suggor på större åkerarealer och inte bara i anslutning till stallet. Detta gör att grisarna kommer att gödsla på en större areal och därmed minskar växtnäringsläckaget.

Vår innovation bestod av en utveckling av utfodringsanläggning för individuell utfodring. Utvecklingen av ett individuellt fodersystem har potential att underlätta och förbättra utfodringen av digivande suggor i grupphållning och förväntas kunna bidra till ökad användning av åkermark som ligger längre ifrån gården. Ökad användning av betesmark bidrar till att Sveriges miljömål kan uppnås. Att utöka andelen betesmark inom grisproduktionen bidrar till minskat växtnäringsläckage och därmed minskad övergödning. Vidare har ett mobilt utfodringssystem möjlighet att minska punktbelastningen på betesmarken.

I innovationsgruppen ingår RISE Jordbruk och livsmedel, HIR Skåne AB, Sveriges lantbruksuniversitet, Källunda gård, som idag är försäljare av en mobil grishydda och lantbrukaren Nils-Erik Eriksson.

Länk till sidan på RISEs hemsida»