Vattenstrategier

I ett LEADER-projekt drev Hushållningssällskapet Halland ett koncept där vi tog ett helhetsgrepp på vattenfrågan på dels gårdsnivå och dels på avrinningsområdesnivå.

I projektet genomfördes gårdsbesök där vattensituationen utreddes, vi initierade även bildandet av vattenråd.

När projektet avslutades hade ett vattenvårdsområde bildats.

Slutrapport vattenstrategier på gårdsnivå