Arena Skog

En satsning på skoglig utveckling för att att kunna fortsätta utveckla skogsbruket till nytta för många.

Västra Götaland är ett av Sveriges skogrikaste län. Här finns flest antal sysselsatta i skogsnäringen jämfört med övriga län. Branschen omsätter över 35 miljarder kronor per år. Skogen är källan för många produkter och nyttor med stor utvecklingspotential.

I Västra Götaland är ägandeförhållandena ovanliga. Över 80 % av skogsägarna är enskilda personer, som också äger relativt små skogsarealer jämfört med bolagsägda skogar i andra delar av landet. Sammantaget finns både särskilda utmaningar och möjligheter för ett hållbart skogsbruk i Västra Götaland. Det gäller för skogsägare och andra att välja rätt lösningar för hållbar affärsutveckling på kort och lång sikt.

Neutral arena

Runt skogen kretsar idag flera olika intressen och utvecklingsprocesser. Här finns bland annat den gröna omställningen för att fasa ut fossilt baserade råvaror som ger helt nya möjligheter. Här finns också flera målkonflikter där intressen ställs mot varandra. Enskilda skogsägare och små skogsföretag i Västra Götaland är helt nödvändiga för utvecklingsarbetet. Det är skogsägaren som till slut ska fatta besluten om sin skog och till vad och hur den ska användas. I Arena Skog är fokus på skogsägare och företag nära knutna till dessa. I detta sammanhang är det också av betydelse att Arena Skog kommer att utgöra en neutral part – utan egna affärsmässiga intressen i skogen.

– Det är en styrka att vi kommer att arbeta i hela Västra Götaland och att vi också har med oss många olika slags företag och representanter för skogsnäringen och utveckling. Det behövs för att hitta nya lösningar på problem och utveckla nya affärsmöjligheter, säger Jonas Bodenhem, vd Hushållningssällskapet Sjuhärad och Viktoria Bawelin, vice vd Hushållningssällskapet Västra.

Stödja kunskapsöverföring och forskning i Västra Götaland

Genom att stödja kunskapsöverföring mellan forskning, skogsägare och skogsföretag men också etablera forskning utifrån de specifika utmaningar som finns i länet, ska satsningen både höja kunskaper hos företagare och skapa ny kunskap. I satsningen ingår bland annat att starta upp ett större årligt skogsevent i Västra Götaland, genomföra utbildningar, fältbesök, och seminarier inom skogens alla delar.

Målsättning

Det långsiktiga målet är att Arena Skog blir ett bestående samarbete mellan skogsföretag, forskare, science parks och offentlig sektor. Syftet är att samla skogens alla intresseområden för att kunna fortsätta utveckla den till nytta för många.

Projektets parter och kontaktpersoner

Arena Skog är en treårig satsning på skoglig utveckling i hela Västra Götaland i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp, Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU.

Gröna Klustret Nuntorp: Carin Alfredsson, verksamhetsledare, 073-6614332
Hushållningssällskapet Västra: Viktoria Bawelin, vice VD 0511-248 82
Hushållningssällskapet Sjuhärad: Jonas Bodenhem, VD, 0325-618 610
Sveriges Lantbruksuniversitet: Henrik Bölenius, samverkanslektor inom skog, 040-415178