AlarMM – Framtidens hållbara mötesmat

Det är inte alltid enkelt för mötesarrangörer med ambitionen att erbjuda hållbar mötesmat, att veta vad man behöver väga in i detta, olika delar kan också stå i konflikt med varandra. I detta projekt är målet att skapa en prototyp för en metodik som kan användas av mötesarrangörer för att främja hållbar mat och därmed bidra till en mer hållbar och medveten konsumtion inom mötesindustrin. Detta kan inkludera faktorer som lokal mat, mat i säsong, biologisk mångfald och andra hållbarhetskriterier.

Detta projekt är grundat i den mobiliserings-och lärinsats Vinnova höll under 2022-2023, Ett nytt system för matsystemet – Mobilisering. Denna lärinsats förde samman olika aktörer i systemet för att i ett missionsorienterat arbetssätt kartlägga utmaningar och jobba mot gemensamma mål för att åstadkomma en transformation inom matsystemet.

Ett missionsorienterat arbetssätt handlar om att förändra hela system. För detta krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus. På Vinnovas hemsida kan man läsa mer om missonsbaserat arbetssätt.

Nuvarande projekt är uppdelat i flera steg, där en prototyp först tas fram som innehåller kriterier och vägledning för hur mötesarrangörer kan säkerställa att maten de serverar är hållbar.  Därefter testas prototypen vid tre olika evenemang i olika delar av Sverige av Luleå Tekniska Universitet, Gotland Grönt Centrum och Hushållningssällskapet Skåne. Detta möjliggör anpassningar och förbättringar av prototypen baserat på praktisk erfarenhet och olika behov.

Projektet innebär samarbete mellan olika organisationer och kompetensområden, inklusive Gotland Grönt Centrum, Hushållningssällskapet Skåne och Luleå Tekniska Universitet. Det finns också en medvetenhet om att involvera och stödja olika grupper, inklusive restauranger och cateringföretag.

Projektet kommer leverera en prototyp och en plan för hur denna prototyp ska kunna tas vidare till en färdig produkt.

Projektet finansieras av Vinnova och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Skåne, Gotland Grönt Centrum och Luleå Tekniska Universitet.