Stipendier & fonder

Betty Månssons fond

Bidrag delas ut till ungdom från Skabersjö eller Bara församlingar för utbildning i lantbruksyrke eller som bidrag vid startande av jordbruksverksamhet. Fonden förvaltas av Styrelsen och skall varje år avge berättelse över förvaltningen av fondens angelägenheter.

Maria Collins fond

Fondens avkastning kan användas till

  • Bidrag och uppmuntran åt driftiga och kompetenta innehavare av mindre jordbruk inom Bara Härad, med företräde för sökande från Lyngby och Genarps socknar, till kalkning, markkartering och byggnadsförbättringar (erforderliga handlingar bifogas), avsedda att genomföras 2022.
  • Stipendier åt söner och döttrar till jordbrukare mantalsskrivna inom Bara Härad. Stipendierna är avsedda för studier i jordbruk och dess binäringar vid kurser som skall starta under 2022. Studierna skall omfatta minst en termin.
  • Bidrag till vetenskaplig forskning och försöksverksamhet inom jordbruket inom f d Malmöhus län 2022.

Lars och Gustav Mattsons stipendiefond

Hushållningssällskapet Skåne utlyser årligen stipendier för högre studier inom  lantbruksområdet ur Lars och Gustav Mattsons Stipendiefond. Stipendium utdelas i första hand till examensarbeten för studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Förtur ges till personer/examensarbeten med anknytning till  f.d. Kristianstad län. Totalt beräknas två stipendium om vardera 5 000 kr kunna utdelas. Kontakt Sven Fajersson 010-476 20 01.

Trädgårdskonsulent Haldo Edlunds fond

Fondens ändamål är att

  • Att utdela stipendier till högre studier inom trädgårdsämnet för elever som genomgått Naturbruksgymnasiet eller motsvarande inom f.d. Kristianstads län eller elever från det gamla länet som studerar trädgårdsrelaterade ämnen vid yrkeshögskolor, högskolor eller universitet .
  • Att anslå medel till kurser och utbildningar för trädgårdsföretagare, hemträdgårdsodlare koloniföreningar, ideella föreningar inom trädgårdsområdet och andra till området knutna trädgårdsintresserade personer eller organisationer.
  • Att årligen utdela en belöning till framstående trädgårdsföretagare, – odlare eller tjänsteman inom trädgårdsbranschen inom f.d. Kristianstads län
  • Att anslå medel till studieresor eller för utländsk utbildning inom trädgård för trädgårdsgivare, i första hand anställda vid Hushållningssällskapet i f.d. Kristianstads län.

Hjalmarsfonden i Luggude södra häradsgille

Elev vid naturbruksgymnasium, lantbruks- eller lanthushållsskola, skogsbruksskola, högskola eller motsvarande utbildningar och som är mantalsskrivna eller härstammar från verksamhetsområdet för Luggude Södra Häradsgille, kan ansöka om stipendier från Hjalmarsfonden. Kontakt Hilding Tornerhjelm, tel  070-816 10 18.

Stipendium kan årligen sökas senast den 15 oktober, ansökan sänds till Luggude Södra Häradsgille, c/o Hilding Tornerhjelm, Gustavsminne 367, 253 56 Mörarp.

Ansökningsblankett»

Johannes och Kerstin Jönssons minnesfond för Luggude härad

Stipendierna utgör bidrag för studier vid lantbruksskola, lanthushållsskola, högskola eller motsvarande utbildning inom jordbruk. Stipendierna tilldelas elev, som är bosatt i eller härstammar från Luggude härad och som på grund av flit och gott uppförande kan anses förtjänt därav.

Stipendium kan årligen sökas senast den 1 juni, ansökan sänds till Erik Leire, Björnbärssnåret 32, 264 53 Ljungbyhed.

Anökningsblankett

Kristianstadsstiftelsen

Kristianstadsstiftelsen för utveckling av primärproduktionen inom livsmedelsområdet utlyser årligen anslag. Beräknat anslagsutrymme uppgår till max 50 000 SEK.

Ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja forskning, utveckling, försöksverksamhet och rådgivning inom primärproduktionen av livsmedel och industriråvaror.  Verksamhet inom SBI:s och Hushållningssällskapets tidigare verksamhet bör prioriteras. Stiftelsens geografiska område är Skåne.

Anslag kan årligen sökas senast den 31 december, ansökan i 4 exemplar sänds till Kristianstadsstiftelsen, c/o Hushållningssällskapet Skåne, Box 9084, 291 09 Kristianstad.
Inkomna ansökningar besvaras med en bekräftelse. Om bekräftelsen uteblir kontakta Annika Jönsson»

Stiftelsens tillkomst Sveriges Bränneriintressenter Ek För (SBI) omvandlades under 1996 till aktiebolag, varefter den ekonomiska föreningen trädde i likvidation. Det kapital som fanns kvar vid likvidationen överlämnades till stiftelsen. Hushållningssällskapet i Kristianstads län, som var andelsägare i SBI och som därigenom fick aktier i det nya bolaget, Källstorps Bränneri AB, sålde dessa aktier  till V&S Vin och Sprit AB. Del av likviden överlämnades till stiftelsen. Stiftelsen leds av en styrelse på fyra personer, varav två utses av Hushållningssällskapet och  två av Sveriges Bränneriintressenter Trading AB. SBI Trading AB har övertagit en del av den verksamhet som tidigare bedrevs av SBI Ek För. Stiftelsen har sitt säte i Kristianstad. Redovisning och administration för stiftelsen sköts av Hushållningssällskapet.

Ansökan

Här ansöker du om stipendium ur
Betty Månssons fond,
Maria Collins fond,
Lars och Gustav Mattssons fond samt
Trädgårdskonsulent Haldo Edlunds fond.

Till ansökan

Maria Collin

Läs om kvinnan som med hjälp av tidtabeller tjänade en förmögenhet och lade grunden till Maria Collins fond.

Till artikeln