Kristianstadsstiftelsen

Kristianstadsstiftelsen utlyser årligen anslag för utveckling av primärproduktionen inom livsmedelsområdet.

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja forskning, utveckling, försöksverksamhet och rådgivning inom primärproduktionen av livsmedel och industriråvaror.

Verksamhet inom SBI:s och Hushållningssällskapets tidigare verksamhet bör prioriteras. Stiftelsens geografiska område är Skåne.

Anslag kan årligen sökas senast den 31 december. Ansökan i 4 exemplar sänds till Kristianstadsstiftelsen, c/o Hushållningssällskapet Skåne, Box 9084, 291 09 Kristianstad.
Inkomna ansökningar besvaras med en bekräftelse. Om bekräftelsen uteblir kontakta Annika Jönsson»

Beräknat anslagsutrymme uppgår till max 50 000 kr.

Stiftelsens tillkomst 

Sveriges Bränneriintressenter Ek För (SBI) omvandlades under 1996 till aktiebolag, varefter den ekonomiska föreningen trädde i likvidation. Det kapital som fanns kvar vid likvidationen överlämnades till stiftelsen. Hushållningssällskapet i Kristianstads län, som var andelsägare i SBI och som därigenom fick aktier i det nya bolaget, Källstorps Bränneri AB, sålde dessa aktier till V&S Vin och Sprit AB. Del av likviden överlämnades till stiftelsen. Stiftelsen leds av en styrelse på fyra personer, varav två utses av Hushållningssällskapet och två av Sveriges Bränneriintressenter Trading AB. SBI Trading AB har övertagit en del av den verksamhet som tidigare bedrevs av SBI Ek För. Stiftelsen har sitt säte i Kristianstad. Redovisning och administration för stiftelsen sköts av Hushållningssällskapet.