Biotopvårdsmanual för flodkräfta

Flodkräftan är den enda sötvattenslevande storkräfta som förekommer naturligt i Sverige. Hushållningssällskapet i Värmland har, tillsammans med Länsstyrelsen, tagit fram en manual hur man kan sköta sitt vatten för att skapa bästa förutsättningar för flodkräftor.

Beståndet av flodkräftan, Astacus astacus, bedöms ha minskat med 95 % och arten är idag rödlistad som ”starkt hotad”. Det största hotet mot flodkräftan är kräftpest spridd genom illegal utsättning av signalkräfta.

Värmland är ett av de viktigaste länen för flodkräftans framtid i Sverige. Värmland står därför inför stora utmaningar för att skydda och bevara kvarvarande bestånd. Under åren 2000-2014 försvann 215 kända förekomster av flodkräfta, vilken har inneburit en halvering av länets flodkräftbestånd.  2014 fanns 166 säkra och 52 osäkra förekomster med flodkräftor.

Här hittar du den manual som Hushållningssällskapet Värmland tagit fram om hur man som markägare, fiskerättsägare och fiskevårdsområdesförening kan sköta sitt vatten för att skapa bästa förutsättningar för att få fiskbara bestånd av flodkräftor.

Biotopvårdsmanual för flodkräfta (PDF)

 

Fiske västansjö 05 035