Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan Kunden (definierad i Uppdragsavtalet) och det Hushållningssällskap med vilket Kunden ingått avtal* (”Hushållningssällskapet”), gemensamt benämnda ”Parterna”. Avtal skall anses ha träffats i och med att Kunden undertecknat ett huvudavtal som specificerar uppdraget och som hänvisar till dessa Allmänna villkor, eller genom att avtal på annat sätt träffats mellan Parterna (gemensamt ”Uppdragsavtalet”). Dessa Allmänna villkor ersätter alla Hushållningssällskapets tidigare villkor/avtal eller andra överenskommelser och gäller för samtliga Uppdragsavtal gällande rådgivning som tecknas med Hushållningssällskapet, med undantag för bygg- och vattenrådgivning. Hushållningssällskapet förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna villkoren. Vid var tid gällande Allmänna villkor finns tillgängliga på Hushållningssällskapets hemsida, www.hushallningssallskapet.se Om ändringarna är väsentliga kommer Kunden få ett meddelande om detta 30 dagar i förväg via Hushållningssällskapets digitala kundportal, e-post, SMS eller någon annan av de kontaktkanaler som uppgivits av Kunden samt möjlighet att godkänna dessa villkor.

I de fall de Allmänna villkoren och Uppdragsavtalet strider mot varandra ska Uppdragsavtalet gälla i första hand och de Allmänna villkoren i andra hand med avseende på tjänsten i fråga.

2. Uppdragets omfattning – krav på Hushållningssällskapet

Uppdragets omfattning framgår av Uppdragsavtalet. Överenskommelser om uppdragets fortsatta handläggning som träffas med Kunden och som i något avseende innebär en avvikelse från träffat Uppdragsavtal skall bekräftas genom skriftlig överenskommelse. Bekräftelse som i något avseende avviker från vad som överenskommits mellan Parterna ska reklameras omgående, dock senast en vecka efter mottagandet av handlingen. I det fall reklamation har gjorts i tid ska Parternas ursprungliga överenskommelse gälla. Om ingen reklamation görs anses Parterna ha accepterat den nya överenskommelsen.

Hushållningssällskapet åtar sig att utföra genom Uppdragsavtalet överenskomna tjänster enligt gällande lagar och föreskrifter.

Hushållningssällskapet är skyldigt att gentemot Kunden iaktta trohet och lojalitet, dock utan att främja orätt, samt iaktta tystnadsplikt om Kundens förhållanden och annat som Hushållningssällskapet kommit att erfara under utförandet av uppdraget som rör Kunden. Hushållningssällskapet skall genomföra uppdraget med omsorg, noggrannhet, tillbörlig skyndsamhet och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Parterna skall utefter behov samarbeta och samråda vid uppdragets genomförande.

3. Krav på Kund

Kunden har allt ansvar gentemot Hushållningssällskapet, myndigheter och andra inblandade parter vad gäller att lämna rätt uppgifter till samtliga iblandade, inneha rätt tillstånd och överlag att följa erforderlig lagstiftning på området. Kunden är medveten om att resultatet av Hushållningssällskapets arbete baseras på dessa uppgifter.

Båda Parter är överens om att uppdraget är av rådgivande karaktär som bygger på en ömsesidig dialog mellan Kunden och av Hushållningssällskapet anställd rådgivare. Det åligger Kunden själv att fatta erforderligt beslut, liksom att ta ekonomiskt ansvar för beslutade åtgärder.

Kunden är ansvarig för att behörighet finns i förekommande fall då ett företag företräds. Hushållningssällskapet accepterar instruktioner från de personer Hushållningssällskapet har skäl att förutsätta har rätt att lämna instruktioner för Kundens räkning.

I de fall Kunden är ett dödsbo är den som undertecknat Uppdragsavtalet, vid sidan om dödsboet, subsidiärt betalningsansvarig för den betalning som skall erläggas till Hushållningssällskapet för det fall denna person vid Uppdragsavtalets ingående ägde kännedom om att dödsboet var insolvent.

4. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

För uppdraget skall Kunden erlägga arvode enligt Uppdragsavtalet och i enlighet med dessa Allmänna villkor. Om inget annat framgår av Uppdragsavtalet gäller löpande räkning efter vid varje tidpunkt gällande prislista.

Hushållningssällskapet förbehåller sig rätten att få förskott samt att inhämta kreditupplysning på Kunden. Till samtliga angivna priser tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. Hushållningssällskapet tillämpar regelmässigt en betalningstid om 30 dagar räknat från fakturadatum i det fall ingen annan överenskommelse skett i Uppdragsavtalet.

Betalar inte Kunden i rätt tid äger Hushållningssällskapet rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag samt att utta avgift för betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning vidtar Hushållningssällskapet inkassoåtgärder eller ansöker om betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten.

5. Uppsägning

För Uppdragsavtal som löper tills vidare gäller tre månaders ömsesidig uppsägningstid. För uppdrag som löper under återkommande avtalsperioder, t.ex. med ett år i taget, gäller att sådana uppdrag automatiskt förnyas att gälla under en ny, lika lång, period, såvida inte uppsägning sker av någon av Parterna senast tre månader före utgång av en avtalsperiod. Uppsägning skall ske skriftligen. Hushållningssällskapet har under avtalstiden, inkluderat uppsägningstiden, rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete.

6. Förtida upphörande

Om någon av Parterna väsentligen försummar sina förpliktelser enligt Uppdragsavtalet eller dessa Allmänna villkor har den andra Parten rätt att omedelbart säga upp Uppdragsavtalet. Nämnda rätt föreligger också om någon av Parterna kommer på obestånd eller om det finns en överhängande risk att någon av Parterna kommer på obestånd.

Hushållningssällskapet äger rätt att säga upp Uppdragsavtalet om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Uppdragsavtalet eller dessa Allmänna villkor, eller om Kunden kräver ett sådant tillägg eller en sådan förändring av uppdraget att Hushållningssällskapet inte längre kan genomföra uppdraget.

7. Äganderätt till resultatet av rådgivningen samt till annan data

Immateriella rättigheter till de dokument och andra arbetsresultat som Hushållningssällskapet producerar i samband med ett uppdrag tillhör Hushållningssällskapet, men Kunden har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

All data som samlas in till följd av eller i samband med rådgivningen ägs av Kunden. Hushållningssällskapet, eller annat företag eller forskningsinstitut utsett för ändamålet, ges rätt att få tillgång till, ta emot, insamla, lagra, överföra och fortlöpande analysera och använda anonymiserad icke-personlig data som omfattas av tjänsten, till exempel analysvärden och GPS-koordinater som ligger till grund för analys. Därutöver även annan rent teknisk information för Hushållningssällskapets affärssyften, såsom att vidareutveckla rådgivningen, tjänsten eller eventuell produkt och att utarbeta rekommendationer för förbättring av desamma.

Om vidare analyser har genomförts eller om data har kombinerats för att tillföra nya kunskaper så har data förädlats och ägs därmed av Hushållningssällskapet, eller annat företag eller forskningsinstitut utsett för ändamålet enligt ovan.

8. Allmän information om personuppgiftsbehandling

När Hushållningssällskapet utför tjänster, inklusive lämnar rådgivning, åt Kunden kommer personuppgifter att behandlas. Respektive Part ska säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Beroende av den typ av tjänst som Hushållningssällskapet utför kan Hushållningssällskapet komma att behandla personuppgifter antingen som personuppgiftsansvarig eller som personuppgiftsbiträde.

I situationer då Hushållningssällskapet i samband med tillhandahållandet av tjänsten behandlar personuppgifter för Kundens räkning, är Kunden personuppgiftsansvarig och Hushållningssällskapet behandlar personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde. Parterna åtar sig att för sådana situationer ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal vad gäller Hushållningssällskapets behandling av personuppgifter som sker för Kundens räkning, i enlighet med det personuppgiftsbiträdesavtal som är bilagt dessa Allmänna villkor.

I samband med lämnandet av rådgivning kan det bli aktuellt för Hushållningssällskapet att ta in assistans från annan rådgivare inom ett annat Hushållningssällskap. Detta kan komma att bli nödvändigt både om Hushållningssällskapet behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde och i egenskap av personuppgiftsansvarig. Parterna är överens om att Hushållningssällskapet då har rätt att dela personuppgifter med ett annat Hushållningssällskap, förutsatt att detta (i) krävs för uppfyllandet av Uppdragsavtalet; och (ii) Hushållningssällskapet har ingått ett datadelningsavtal med detta andra Hushållningssällskap.

I Hushållningssällskapets personuppgiftspolicy har Hushållningssällskapet sammanställt hur man arbetar för att skydda Kundens integritet i enlighet med GDPR. Kunden kan också läsa hur man kan gå till väga om Kunden vill veta vilken information Hushållningssällskapet har om Kunden.

9. Ansvarsbegränsning

Hushållningssällskapet förbinder sig att teckna ansvarsförsäkring som omfattar eventuellt skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada som uppstår hos Kunden, orsakad av Hushållningssällskapets rådgivning. Länk till lista ingående sällskap.

Kundens avtalspart i uppdraget är den juridiska enhet inom Hushållningssällskapet* som definieras i Uppdragsavtalet, och inte någon annan juridisk eller fysisk person som har anknytning till Hushållningssällskapen i övrigt (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att arbetet utförs av viss eller vissa specifika personer).

Hushållningssällskapet ansvarar för skada som Kunden lidit endast om skadan vållats av Hushållningssällskapet genom vårdslöshet vid uppdragets genomförande. Ansvaret ska i förhållande till varje uppdrag begränsas till högst 35 prisbasbelopp.

Hushållningssällskapets ansvar gentemot Kunden ska reduceras med belopp som Kunden kan erhålla ur försäkring som Kunden har tecknat eller som Kunden annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som Kunden ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren, villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och att Kundens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks.

Andra rådgivare och fackmän ska anses vara fristående från Hushållningssällskapet om Kunden anlitat dem direkt. Hushållningssällskapet ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, inklusive, utan begränsning, för valet av dem eller att Hushållningssällskapet rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Hushållningssällskapet eller till Kund.

Hushållningssällskapet är inte ansvarigt gentemot Kunden för skada som uppkommit till följd av att Kunden använt Hushållningssällskapets arbetsresultat eller råd i annat ärende eller för annat ändamål än för vilka de gavs. Hushållningssällskapet ansvarar inte heller för skada som drabbar tredje man genom att Kunden använt sig av Hushållningssällskapets arbetsresultat eller råd.

Förutom uppdrag vad gäller skatterådgivning är Hushållningssällskapet inte ansvarigt gentemot Kund för skada som Kunden vållats till följd av att Kunden, som en konsekvens av Hushållningssällskapets tjänster, påförts eller riskerar att påföras skatt.

Hushållningssällskapet är inte ansvarigt gentemot Kunden för skada som uppkommit till följd av omständighet utanför Hushållningssällskapets kontroll (force majeure) såsom strejk, arbetsblockad, arbetskonflikt, krig, brand eller annan olycka, naturkatastrof, epidemi, störningar i tele-och eldistribution eller annan omständighet som Hushållningssällskapet inte skäligen kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Hushållningssällskapet inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Part skall omedelbart meddela den andra Parten när force majeure uppkommer och upphör.

Hushållningssällskapets ansvar omfattar inte indirekta skador såsom minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing, uteblivit affärsavtal, förlust avseende goodwill eller annan indirekt skada eller följdskada, egen nedlagd tid eller liknande, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte. Ej heller utges ersättning för ersättningsanspråk som Kunden drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.

Kunden skall skriftligen anmäla skadan inom tre månader från det att skadan upptäckts eller borde kunna upptäckas. Kunden har inte rätt att göra skada gällande senare än tre år från uppdragets utförande.

10. Reklamationer, tvist och tillämplig lag

Reklamationer och tvister mellan Kunden och Hushållningssällskapet skall i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. Om Parterna ej kan enas ska tvisten hänskjutas till avgörande av domstol och enligt svensk lag.