LEVA-Halland

LEVA är ett koncept för förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning och är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbete mellan Havs-och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, Länsstyrelsen och LRF.

Inom vårt projekt LEVA-Halland 2023–2025 syftar vi till att, tillsammans med markägare, identifiera gårds-specifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve. Detta speciellt inom avrinningsområden i Halland med stora delar jordbruksmark (se projektområde på kartan). Projektets övergripande namn är LEVA-Halland, men är egentligen uppdelat i ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet Halland med Harald Lagerstedt, Kalle Ström Töttrup och Lea Schneider (föräldraledig) som åtgärdssamordnare och ett projekt som drivs av Falkenbergs kommun med Lina Floer Svensson som åtgärdssamordnare.

Sedan 2019 har åtgärdssamordnarna arbetat med att identifiera, planera och genomföra frivilliga kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning tillsammans med markägarna, identifiera incitament för åtgärder samt dela med sig av sina erfarenheter. Finansiering av konkreta åtgärder mot övergödning har skett inom befintliga miljöstöds-program som exempelvis Landsbygdsprogrammet och LOVA samt via annan extern finansiering (medel från kommuner, naturskyddsföreningar eller annan extern aktör).

Mycket fokus ligger på vattenbaserade lösningar så som multifunktionella våtmarker och integrerade skyddszoner, för att fånga upp fosfor och kväve som hamnar i vatten och ursakar övergödning. Men arbetet med att minska näringsläckage, speciellt i jordbrukslandskapet börjar på gårdsplanen och på åkermark där en del åtgärder så som rätt gödselhantering, strukturkalkning, mellangrödor, skyddszoner mot vattendrag mm är mycket viktiga.

Projektet LEVA-Halland bygger på ett holistiskt koncept som består av att

  • inspirera markägare i samband med åtgärder mot övergödning och andra miljöförbättrande åtgärder så som anläggandet av multifunktionella våtmarker, fosfordammar, Integrerade Skyddszoner, samt strukturkalkning mm. Vi erbjuder fältvandringar, inspirationsmöten, workshoppar mm.
  • ge individuella rådgivningar i samband med åtgärder nämnda ovan.
  • projektera åtgärderna med hjälp av externa konsulter
  • guida markägare/lantbrukare genom den administrativa och byråkratiska delen, så som ansökan om anläggnings- och skötselstöd, samt anmälan om vattenverksamhet på länsstyrelsen.
  • vara med vid anläggningsarbetet (byggövervakning).
  • skapa vattengrupper för framtiden eller starta/återaktivera vattenråd.

Önskar du rådgivning, vill skapa en vattengrupp, bilda/återaktivera vattenråd eller vill veta mer om LEVA, så är du mycket välkommen att höra av dig till oss!

 

Kalle Ström Töttrup

Halmstad & Laholm
Telefon: 073-620 59 74

Mejla Kalle

Harald Lagerstedt

Varberg & Kungsbacka
Telefon: 070-540 52 95

Mejla Harald

Lea Schneider

(Föräldraledig)
Telefon: 073-960 11 50

Mejla Lea