Prytz donationsfond

Funderar du på att utveckla ditt lantbruksföretag? Då finns det möjlighet att ansöka om räntefria lån via Carl Robert Prytz donationsfond.

Carl Robert Prytz skrev i sitt testamente:

”Sedan länge har jag med oro iakttagit den växande benägenheten hos vårt folk att övergiva jordbruksnäringen. Det sunda levnadssättet på landsbygden överges för att i städer och stadsliknande samhällen leva ett liv, som synes mindre ägnat att trygga vårt folks välstånd och förbättring i alla avseenden.” – 8 juni 1929

I och med detta dokument placerades stora delar av förmögenheten  i särskilda fonder. Fonderna förvaltas idag av Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän, Hallands län och Örebro län. Avkastningen ska främst delas ut i form av räntefria lån till hjälp för lantbruksföretag inom de tre länen. För att ansöka om räntefria lån besök prytzfond.se.