Biologisk mångfald på slätten – i praktiken

Nedan kan du läsa om några av de projekt vi är inblandande i som gynnar den biologiska mångfalden.

Demogård för fältvilt i fokus

Rapphöns på vetebrodden. Foto: Niclas Malm. 

Tillsammans med Svenska Jägarförbundet och Malmgård Viltfrö är vi med i projektet Fältvilt i fokus.  Syftet är att kunna visa på insatser i slättlandskapet som ger stor nytta för fältviltet, där Klostergården är en av flera demonstrationsgårdar i Sverige. Fältviltet har missgynnats av det storskaliga lantbruket, men är en viktig del i den biologiska mångfalden. Med enkla åtgärder vill vi vissa att man kan göra stor nytta, utan att det påverkar varken brukande eller ekonomi negativt.

Lär dig mer om fältvilt och hitta mer information på Jägarförbundets hemsida

Mångfald på slätten

Bi-bädd vid Klostergården, th fågelåker och bikuppor. Foto: Louice Lejon. 

Hushållningssällskapet är visningsgård för Mångfald på slätten. Det är ett projekt Jordbruksverket driver för att förmedla kunskap om insatser man kan göra för att öka den biologiska mångfalden på slättjordbruk. På framförallt Glyttinge och Klostergården har åtgärder gjorts som gynnar både fåglar och pollinerande insekter. Exempel på detta är blommande trädor/fältkanter, uppsatta fågelholkar, anlagda lärkrutor, och utsatta halmbalar som humlebon. Vi har också lärt oss nyttan att bevara stenrösen och sälg, samt att låta blommande ytor blomma. Under 2019 anlades även en bi-bädd på Klostergården, där syftet är att vilda pollinatörer ska kunna bosätta sig.

Läs mer om Mångfald på slätten på Jordbruksverkets hemsida

Årets pollinatör 2018

Gårdsmästare Niclas Malm har på alla gårdar arbetat med att gynna den biologiska mångfalden i slättlandskapet, bland annat genom att så blommor och örter på mer svårbrukad mark (kilar och hörn). För arbete med att gynna pollinatörer och nyttoinsekter har Niclas mottagit nätverket Pollinera Sveriges utmärkelse ”Årets pollinatör 2018”.