Sveriges äldsta Hushållningssällskap – grundat på 1700-talet

De svenska Hushållningssällskapen har en lång tradition som kunskapsförmedlare inom lantbruk, jord, skog och därtill hörande vatten, och landsbygd. Hushållningssällskapet Gotland är landets äldsta och har funnits i mer än 200 år. Det grundades den 3 april 1791 på Gustav III:s uppmuntran att instifta hushållningssällskap runt om i det svenska riket. Gotland och Åbo län var de första, (Finland hörde till svenska riket tom 1809) medan övriga sällskap kom till länsvis under första hälften av 1800-talet. Sedan år 1850 finns det Hushållningssällskap i alla landets län.

Det ursprungliga syftet var att stimulera till ökad och rationell livsmedelsproduktion. Senare breddades syftet väsentligt och innefattade en rad uppdrag för samhällets allmänna utveckling. Hushållningssällskapet har bl.a. bedrivit lantbruksskola under långa perioder, var den första landsbygdsorganisationen och startade bland annat de första lantbrukskooperativa föreningarna.

Ur denna historiska grund har Hushållningssällskapen utvecklats till en kunskapsorganisation som idag anlitas av lantbrukare, landsbygdsföretagare, universitet, myndigheter och organisationer.

Det låg i samhällets intresse att, ekonomiskt och socialt, förbättra förhållandena på landsbygden, där större delen av landets befolkning bodde på den tiden, sysselsatta i jordbruket och dess binäringar.

Utvecklingsprojekt, försöksverksamhet, upplysning och rådgivning hörde redan från början till Hushållningssällskapens viktigaste uppgifter. Denna inriktning har genom tiderna bibehållits, även om metoder och hjälpmedel ändrats vid många tillfällen.

 

Landshövdingen ordförande

År 1801 lät landshövding S M von Rajalin välja sig till sällskapets talesman och inledde därmed en tradition som ännu består, nämligen att länets landshövding står i spetsen för hushållningssällskapet.

 

Till en början valdes ledamöter in i Hushållningssällskapet, men från 1836 blev medlemskapet öppet för alla jordbrukare.

Hushållningssällskapet är i grunden en medlemsstyrd organisation där medlemmarna erbjuds en medlemsnytta kopplad till medlemskapet. Genom åren har Hushållningssällskapet utvecklats till en modern konsult- och kunskapsorganisation med kunder även utanför medlemsorganisationen.