Kolsänksrätter med biokol

Hushållningssällskapet Sjuhärad kommer att skapa en av världens första certifieringar för kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Kolsänksrätter med biokol”.

Projektet har blivit godkänt och kommer att genomföras under tre år med start juni 2020. Syftet är att skapa kolsänkor som hjälper till att minska mängden växthusgaser (som till exempel koldioxid) i atmosfären och istället använda kolet till att berika jordbruksmark. För att skapa en fungerande och trovärdig marknad kommer projektet att ta fram en certifieringsstandard för kolsänksrätterna samt utvärdera en rad praktiska arbetssätt.

Ett liknande system finns för klimatkompensationsrätter, men skillnaden blir att kolsänksrätterna kan skapas lokalt i Sverige och att kolet ligger bundet i hundratals till tusentals år. Samtidigt har både forskning och praktiska försök visat att biokol ökar produktiviteten med mellan 5 och 15 procent. Dessutom minskar risken att gödning, i form av kväve och fosfor, läcker ut och skapar övergödningsproblem i naturen. Det skapas alltså en win-win-win-situation för klimatet, lantbruket, och miljön!

 

Projektet genomförs i samarbete med bland andra ZeroMission, Hjelmsäter gård, HS Certifiering och IVL Svenska miljöinstitutet. Projektet är ett EIP-AGRI-projekt och finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och projektet ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad.

 

Lunchwebinarie: Biokol ger miljönytta!

29 oktober 2021 kl. 12.15-13.15 presenterar Filip Celander, 2050 Consulting, miljönyttomodellen. 

För att skapa en trovärdig marknad för kolsänksrätter med biokol krävs det att man kan räkna på hur stor klimatnyttan blir. Men användningen av biokol bidrar även till många miljönyttor och dessa är ofta svåra att sätta siffror på. Därför har projektet tagit fram en modell som kartlägger och analyserar olika effekter när biokol tillämpas i lantbruket. Modellen presenteras av Filip Celander och kommer att finnas tillgänglig på den här hemsidan efter webinariet.

Webinariet görs i samarbete med Agroväst Gröna Möten, och du anmäler dig senast 27 oktober. Program och anmälan hittar du här! 

 

Resultat från försök med laddning av biokol

Oskar Modin på Chalmers tekniska högskola har åt projektet genomfört tester för att se hur snabbt biokol laddas med ammonium, kalium och fosfat om det ligger i en näringslösning. Resultaten visade att en jämvikt uppstår relativt snabbt: på bara 15-48 timmar är kolet laddat. Resultaten presenterades på ett webinarium 27 april 2021 och hela rapporten går att ladda ner här:

Kolsänksrätter – Laddning av biokol – adsorption av ammonium, kalium, och fosfat

 

Vad händer i projektet?

Arbetet med underlaget för att skapa en standard för kolsänksrätter med biokol pågår. Zeromission, HS Certifiering, IVL med flera arbetar med att anpassa beräkningsmodellen och livscykelanalysen till de mallar som finns för standarder inom klimatkompensation. Metodologin, som specifikt handlar om biokol, tas fram och kontrolleras. Är du intresserad av att vara med och påverka utformningen av standarden? Kontakta Cecilia för att få veta mer om referensgrupper och remissomgångar!

 

Kontaktperson:
Cecilia Hermansson, tel. 0325-618 635
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

 

 

Investerar_f

 

 

 

 

 

 

Carbon credits by biochar

The project is planned to go on during three years starting 2020. The aim is to create carbon sinks which will help to reduce the concentration of green house gases (for example carbon dioxide) in the atmosphere and instead use the carbon to enrich agricultural soils. To create a trustworthy and functional market the project will create a standard for certification for the carbon credits by biochar as well as evaluating several practical issues.

A similar market is in place for climate compensation credits, but the difference is that carbon credits can be produced locally in Sweden and that the carbon can stay in a stable form in the soil for hundreds to thousands of years. At the same time both the research projects and field tests have shown that biochar increases agricultural productivity between 5 and 15 percent. Apart from this the risk of for example nitrogen and phosphorus leaking and causing eutrophication in the natural environment is reduced if biochar is added to agricultural lands. Therefore, we create a win-win-win situation for the climate, the agriculture and the environment!

The project is a collaboration between ZeroMission, Hjelmsäter gård, HS Certifiering and IVL Svenska miljöinstitutet among others. The project is financed by EIP-AGRI through Jordbruksverket.

For more information please contact
Cecilia Hermansson, tel. +46 (0)325-618 635
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se