Kolsänksrätter med biokol

Hushållningssällskapet Sjuhärad kommer att skapa en av världens första certifieringar för kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Kolsänksrätter med biokol”.

Projektet har blivit godkänt och kommer att genomföras under tre år med start juni 2020. Syftet är att skapa kolsänkor som hjälper till att minska mängden växthusgaser (som till exempel koldioxid) i atmosfären och istället använda kolet till att berika jordbruksmark. För att skapa en fungerande och trovärdig marknad kommer projektet att ta fram en certifieringsstandard för kolsänksrätterna samt utvärdera en rad praktiska arbetssätt.

Ett liknande system finns för klimatkompensationsrätter, men skillnaden blir att kolsänksrätterna kan skapas lokalt i Sverige och att kolet ligger bundet i hundratals till tusentals år. Samtidigt har både forskning och praktiska försök visat att biokol ökar produktiviteten med mellan 5 och 15 procent. Dessutom minskar risken att gödning, i form av kväve och fosfor, läcker ut och skapar övergödningsproblem i naturen. Det skapas alltså en win-win-win-situation för klimatet, lantbruket, och miljön!

 

Projektet genomförs i samarbete med bland andra ZeroMission, Mälardalens Högskola, Hjelmsäter gård och HS Certifiering. Projektet är ett EIP-AGRI-projekt och finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och projektet ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Kontaktperson:
Cecilia Hermansson, tel. 0325-618 635
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

 

Investerar_f

 

 

 

 

 

 

Carbon credits by biochar

The project is planned to go on during three years starting 2020. The aim is to create carbon sinks which will help to reduce the concentration of green house gases (for example carbon dioxide) in the atmosphere and instead use the carbon to enrich agricultural soils. To create a trustworthy and functional market the project will create a standard for certification for the carbon credits by biochar as well as evaluating several practical issues.

A similar market is in place for climate compensation credits, but the difference is that carbon credits can be produced locally in Sweden and that the carbon can stay in a stable form in the soil for hundreds to thousands of years. At the same time both the research projects and field tests have shown that biochar increases agricultural productivity between 5 and 15 percent. Apart from this the risk of for example nitrogen and phosphorus leaking and causing eutrophication in the natural environment is reduced if biochar is added to agricultural lands. Therefore, we create a win-win-win situation for the climate, the agriculture and the environment!

The project is a collaboration between ZeroMission, Mälardalens Högskola, Hjelmsäter gård and HS Certifiering among others. The project will be financed by EIP-AGRI through Jordbruksverket.

For more information please contact
Cecilia Hermansson, tel. +46 (0)325-618 635
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se