Hushållningssällskapen testar nya grödor för humankonsumtion

I växtriket är hälsotillståndet gott. Den torra och kalla våren har resulterat relativt friska grödor i hela landet med vissa undantag. Nya proteinkällor testas i växtodlingsförsök som linser på Öland och åkerböna på Logården. Nya inhemska sorter av sötpotatis, cirka 30-40 olika sorter, odlas nu i försöksverksamhet. Mer att läsa om den mångfasetterade och dynamiska utvecklingen inom växtodling som beskrivs i Hushållningssällskapets tredje Fältrapport för året.

Friskheten till trots noteras dock på vissa  ställen angrepp av olika svampsjukdomar och insekter. På Gotland har man exempelvis på främst mulljordarna sett en del angrepp av både svampsjukdomar och kornfluga. I Öjebyn har man sett en del angrepp av kålmal i rybs.

Sortförsök med sötpotatis
Grödor som inte tidigare odlats i Sverige i stor skala, odlas också i försöken för urval av nya sorter och utprovning av behandlingsstrategier. På Öland testar man många olika sorters sötpotatis.

– Sötpotatisförsöket med 20-30 olika sorter är väldigt spännande. I nuläget finns inga godkända herbicider för användning i sötpotatis, istället täcker man med plast mellan raderna. Man ser stora skillnader i skördemängd mellan de olika sorterna. I år är det tredje året vi har dessa försök, säger Therese Tarler, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge.

 

Nya proteingrödor för humankonsumtion
På Öland testar man även odling av linser för humankonsumtion. Linsplantorna är känsliga för kemikalier, därför provar man att samodla med havre, som konkurrerar mot ogräsen på ett bättre sätt än linsplantorna. De båda grödorna tröskas samtidigt och sorteras efter skörd.

På Logården utanför Grästorp gör man försök med åkerböna för humankonsumtion.

– ­Vi tycker att det är spännande när vi får in lite annorlunda försök. Ett exempel är odlingstekniska försök i åkerböna för humankonsumtion där vi jämför kemiska ogräsbekämpningar med tekniska lösningar. Är kemiska växtskyddsmedel de bästa lösningarna, eller kan vi göra på något annat sätt? Det är väldigt givande när vi får något att klura över, säger Evelin Johansson på Hushållningssällskapet Västra.

Försök med gödsel från staden
På Hushållningssällskapet Skåne genomför man ett spännande kretsloppsprojekt med en ”end of waste”-produkt, i detta fall pelleterad stadsgödsel. I försöken har man sett fina effekter av stadsgödseln och man ser framemot skörderesultaten.

Delade kvävegivor i vall
Ett intressant försök bland de officiella försöken är ett som genomförs hos Hushållningssällskapet Sjuhärad, där man provar delade kvävegivor under våren i gräsvall. Man kvävegödslar på tre olika tidpunkter, och samtidigt som man gödslar, skördar man också. Första gödslingstidpunkten var den åttonde april, därefter den åttonde maj och till sist den 21 maj. Slutligen skördade man även den 4 juni. Det gör att man kan se korrelationen mellan skördemängd och vilka proteinkvaliteter man får. I skrivande stund finns det ännu inga siffror på detta.

– Detta är väldigt intressant eftersom vi ser skördemängden vid de olika utvecklingsstadierna och hur vallen återstartar efter de tidiga skördarna. Samma försök finns i Norge och framöver ska vi jämföra för att se om vi kommit fram till samma slutsatser, säger Ola Hallin på Hushållningssällskapet Västra.

Ny försöksserie med gul lusern i norra Sverige
Förflyttar vi oss längst upp i Sverige, till Öjebyn Agropark, så etablerar man i år ett intressant försök med gul lusern.

– Det är spännande att etablera gul lusern här. Kommer den att klara sig här i norr? Vi kommer att etablera den i år, så nästa år kommer vi att se hur den trivs här uppe, säger Sara Byström.

Lusernförsöket görs tillsammans med SLU och förutom på Öjebyn Agropark görs försöket på ytterligare tre försöksgårdar i norra Sverige; Lännäs, Ås och Röbäcksdalen. Totalt testar man elva olika gula lusernsorter.

Friska grödor i hela landet

Totalt sett är grödorna förhållandevis friska över hela landet. Detta tack vare den kalla och torra våren och försommaren. Dock ser man på sina ställen angrepp av olika svampsjukdomar och insekter. På Gotland har man exempelvis på främst mulljordarna sett en del angrepp av både svampsjukdomar och kornfluga. I Öjebyn har man sett en del angrepp av kålmal i rybs.

– Det har varit en frisk säsong med få angrepp. Men i kornflugeförsöken, som genomförs för att man ska hitta en bra bekämpningsstrategi, har vi sett fina angrepp och tydliga skillnader mellan de olika behandlingarna, säger Ulrika DyrlundMartinsson, Hushållningssällskapet Skåne.

Fakta: Hushållningssällskapet fältförsök

Hushållningssällskapet bedriver försöksverksamhet runt om i landet. Man testar exempelvis nya spannmålssorter för att se om de trivs i olika delar av landet. Likaså testas växtskyddspreparat, nya grödor som linser och sötpotatis med mera.

Försöken som Hushållningssällskapet genomförs på är en del beställningsförsök från exempelvis tillverkare av växtskyddsprodukter och mineralgödsel. Även utsädesföretagen beställer sortförsök. Dock är de flesta beställningsförsöken uppdrag till kund som inte är officiella.

I Hushållningssällskapets tredje Fältrapport för året beskriver utvecklingen i det växande Sverige. Många nyheter att hitta här liksom kontaktuppgifter till experter ute i regionerna finns i rapporten.

Läs fältrapporten här