Nöt 10. Det finns journaler över läkemedelsanvändningen för minst 5 år tillbaka samt antalet dödsfall i besättningen för minst 3 år tillbaka i tiden

Kontrollen kan omfatta

 • Att det finns minst fem års sparad korrekt dokumentation över veterinärmedicinska behandlingar och läkemedelsanvändning räknat från det datum då läkemedlet har tillförts det enskilda djuret.
 • Att det finns minst tre års sparad dokumentation över antalet djur som hittats döda respektive avlivats i djurbesättningen.

Vad ska en läkemedelsjournal innehålla?

 • Datum då läkemedlet först administrerades till djuret eller djuren och klockslag för behandlingen.
 • Identifiering av det djur eller den djurgrupp som har behandlats.
 • Diagnos eller orsak till behandlingen.
 • Läkemedlets namn och dosering.
 • Behandlingstidens längd.
 • Karenstid, även om karenstiden är noll.
 • Namn på förskrivande veterinär och kontaktuppgifter, i tillämpliga fall, samt
 • Bevis på förvärv av det läkemedel som använts alternativt en kopia på veterinärreceptet för receptbelagda läkemedel.
 • Namn eller företagsnamn och stadigvarande adress eller säte för leverantören.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Ha en rutin där läkemedelsjournalen fylls i korrekt samt utbilda ny personal så alla på gården vet hur man fyller i journalen korrekt.
 • Det ska finnas journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel.
 • Kravet på dokumentation kan uppfyllas genom att veterinärens besöksjournal sparas, under förutsättning att den innehåller de begärda uppgifterna. Oavsett hur uppgifterna dokumenteras så är det viktigt att uppgifterna är läsliga och sparas på gården i minst fem år.
 • Antalet djur som dör i besättningen samt anledningen till dödsfallen ska dokumenteras och sparas i minst tre år.

Vad säger lagen?

Läs mer