Nöt 10. Vad säger lagen?

L41 7 kap. 12-13 §§

Skyldigheter för djurhållare att dokumentera

12 § 11 Utöver de uppgifter som en djurhållare ska registrera vid behandling av livsmedelsproducerande djur enligt artikel 108 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 ska djurhållaren även registrera

  1. diagnos eller orsak till behandlingen, samt
  2. namn på den som har utfört behandlingen.

(SJVFS 2021:XX).

12 a § En djurhållare ska dokumentera följande uppgifter vid behandling av djur för pälsproduktion: 1. Datum för behandlingen, 2. djurets identitet, 3. diagnos eller orsak till behandling, 4. läkemedlets namn och dosering, 5. behandlingstidens längd, 6. karenstid, 7. namn på förskrivande veterinär, samt 8. namn på den som har utfört behandlingen. Dokumentationen enligt första stycket ska sparas i minst fem år och kunna visas upp vid kontroll. (SJVFS 2021:XX). Allmänt råd till 7 kap.

12 a § Dokumentationen enligt 12 a § första stycket kan göras genom att veterinärens besöksjournal sparas, förutsatt att denna innehåller de begärda uppgifterna. (SJVFS 2021:XX).

13 § Ytterligare bestämmelser om djurhållares journalföring finns i artikel 102 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”). (SJVFS 2021:XX).