Nöt 39. Vad säger lagen?

DF 4 kap. 2 §

Föreskrifter om operativa ingrepp och injektioner

2 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kraven i

  1. 4 kap. 2 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192), : Operativa ingrepp 2 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i en verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Operativa ingrepp ska göras under bedövning.
  2. 4 kap. 2 § tredje stycket djurskyddslagen, och
  3. 4 kap. 3 § första stycket djurskyddslagen. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur.: Veterinär eller annan djurhälsopersonal 3 § En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:
  4. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
  5. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, eller
  6. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion. Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller lindra dess lidande.

 

D35/L41 kap. 6 3 §

Ge injektioner

3 § En djurhållare får ge följande injektioner till djur:

  1. Injektioner av läkemedel som en veterinär har ordinerat för det aktuella tillståndet hos det aktuella djuret eller den aktuella djurgruppen vid det aktuella tillfället. Injektionerna ska ske enligt veterinärens instruktioner.
  2. Injektioner med läkemedel i samband med en veterinärs förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelshantering enligt 5 kap.
  3. Injektioner med läkemedel för immobilisering om djurhållaren med godkänt resultat har gått en kurs i immobilisering enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter eller enligt äldre föreskrifter.
  4. Injektioner av järnläkemedel till smågrisar innan grisarna har uppnått tre veckors ålder.