Nöt 42. Vad säger lagen?

L104 5 kap. 2–4 §§

2 § I besättningar med kor eller kvigor som ska kalva ska det inför kalvning finnas kalvningsboxar.

 Allmänna råd till 5 kap. 2 §

Det bör finnas minst en plats i kalvningsbox per påbörjat antal kor i besättningen enligt följande:

  1. 45 kor vid jämn kalvningsfördelning över hela året,
  2. 35 kor vid jämn kalvningsfördelning över 9 månader,
  3. 25 kor vid jämn kalvningsfördelning över 6 månader,
  4. 15 kor vid jämn kalvningsfördelning över 4 månader,
  5. 10 kor vid jämn kalvningsfördelning över 2 månader.

För besättningar där kalvning sker koncentrerat sommartid och är planerad att ske på betesmarken, bör det finnas minst en plats i kalvningsbox per påbörjat 50-tal djur som ska kalva under den perioden.

3 § Kalvningsboxar och andra stallutrymmen som används som kalvningsplats ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att de kan rengöras regelbundet utan svårigheter samt vid behov kunna desinficeras. Ytterligare bestämmelser om rengöring finns i 4 kap. 1 och 2 §§.

Allmänna råd till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

En kalvningsbox som är avsedd för en ko eller en kviga bör rengöras noggrant samt förses med nytt strö mellan varje kalvning. Kalvning i gruppbox bör ske omgångsvis. Djurgruppen bör inte vara större än att beräknade förlossningar inträffar inom loppet av tio dagar. Kalvningsplatsen bör i detta fall rengöras noggrant samt förses med nytt strö mellan varje djuromgång.

4 § Minsta utrymme i kalvningsbox:

  1. ensambox – 9 m2, kortaste sidan 3 m,
  2. ensambox på båspall för uppbundna djur – 8 m2, kortaste sidan föreskrivna minsta båsbredden multiplicerad med 2,
  3. gruppbox – 8 m2/ko, kortaste sidan 3 m i boxar för högst 3 kor,
  4. gruppbox – 8 m2/ko, kortaste sidan 5 m i boxar för mer än 3 kor.

L104 2 kap. 16–17 §§

16 § Kor och kvigor ska kalva lösgående när tidpunkten för kalvning kan förutses, dock får uppbindning ske om förlossningssvårigheter uppstår. I besättningar med bundna kor eller kvigor får en ko eller kviga kalva uppbunden om kalvningsboxen är upptagen för kalvning.

17 § Gödselrännan bakom bunden ko eller kviga ska vara övertäckt i samband med kalvningen.