Nöt 24. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 6 §

Stall och andra förvaringsutrymmen

6 §  Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge samtliga djur tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig obehindrat och att kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena. Klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och andra förvaringsutrymmen ska vara anpassade till djurens behov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.

 

L104 4 kap. 10, 12–14 §§

Dagsljusinsläpp och belysning

10 § Djurstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

12 § Djuren ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov.

13 § Under den mörka tiden på dygnet ska minst dämpad belysning vara tänd i stallar för mjölkkor.

14 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar djuren obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Kravet på fast monterad belysning gäller inte för ligghallar och hyddor under förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnad på annat sätt.