Nöt 32. Kraven på ströets kvalitet och användningen av strö på liggytor är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för daglig tilldelning av strömedel. Omfattning och mängd så att en bra liggkomfort och god hygien uppnås.
  • Tilldelning av strömedel i system med ströbädd. Hur anläggs och sköts ströbädden? Hur och i vilken omfattning sker tillförsel av halm? Används rent strömedel av god kvalitet, är det t.ex. torrt och fritt från mögel? I denna bedömning bör ingå en kontroll av lagringsplatsen för strömedel. Det är oftast nödvändigt att lagring av strömedel sker under tak och eller i lämpligt utrymme för att bibehålla dess kvalitet.
  • För att kontrollera att strömedel används kan kontrollanten ex titta på gödselplattan (vid fastgödselhantering) och i framkanten på liggbåsen.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Kravet på strö för nötkreatur är att boxar för kalvar ska vara försedda med strö och att de inte får hållas på dränerande golv utan ströbädd om de är yngre än 1 månad. För kor gäller att deras liggplatser ska vara försedda med en bädd av halm eller annat material som fyller samma funktion.
  • För övriga nötkreatur finns inga direkta krav på strö. Observera dock att krav på strö även för dessa djur kan vara befogade för att uppnå torra och rena liggplatser eller för att ge djuren en godtagbar liggkomfort eller termisk komfort (se Nöt 33).
  • Tunnare gummimattor har positiv effekt för djuren men kan inte ensamt likställas med en ”bädd av halm”. I dessa fall måste komplettering ske med ett tjockare lager av strö som mer eller mindre täcker av hela liggytan. Det finns inte några generella krav eller rekommendationer som anger vilken mängd strö som behövs för olika underlag. En bra indikator på att djurens båsplatser har tillräckligt med strö är dock att djuren är fria från skador.

Vad säger lagen?