Nöt 10. Vad säger lagen?

D8/L41 7 kap. 11-15 §§

11 § En veterinär ska senast en månad efter att ha journalfört en behandling, dock senast tre månader efter behandlingstillfället, rapportera

  1. samtliga läkemedelsbehandlingar och behandlingar av smittsamma sjukdomar hos nötkreatur, får, get, ren, gris, fjäderfä, fisk och hägnat vilt, samt
  2. behandlingar av häst med antibakteriella läkemedel för systemiskt bruk.

Rapportering enligt första stycket ska göras på blanketten ”Praktikjournal för veterinär”, ”Praktikjournal för distriktsveterinär” eller genom att använda ett databaserat journalföringssystem som Jordbruksverket har godkänt. Exemplar 1 av praktikjournalen ska skickas in till Jordbruksverket, 826 84 Söderhamn eller, om databaserat journalföringssystem används, skickas in på sätt som Jordbruksverket har godkänt.

Skyldigheter för djurhållare att dokumentera

12 § 11 Utöver de uppgifter som en djurhållare ska registrera vid behandling av livsmedelsproducerande djur enligt artikel 108 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 ska djurhållaren även registrera

  1. diagnos eller orsak till behandlingen, samt
  2. klockslag för behandlingen om karenstiden är kortare än 24 timmar.

12 a § En djurhållare ska dokumentera följande uppgifter vid behandling av djur för pälsproduktion:

  1. Datum för behandlingen,
  2. djurets identitet,
  3. diagnos eller orsak till behandling,
  4. läkemedlets namn och dosering,
  5. behandlingstidens längd, samt
  6. namn på förskrivande veterinär.

Dokumentationen enligt första stycket ska sparas i minst fem år och kunna visas upp vid kontroll. (SJVFS 2022:2).

Allmänt råd till 7 kap. 12 och 12 a §§

Dokumentationen enligt 12 och 12 a §§ första stycket kan göras genom att veterinärens besöksjournal sparas, förutsatt att denna innehåller de begärda uppgifterna. (SJVFS 2022:2).

13 § Ytterligare bestämmelser om djurhållares journalföring finns i artikel 102 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)12 . (SJVFS 2022:2).

fotnot 11 Ändringen innebär bland annat att andra stycket upphävs och att det tidigare tredje stycket blir ett allmänt råd till 12 och 12 a §§.

fotnot 12 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1, (Celex 32016R0429).

14 § Den som håller djur för pälsproduktion ska kunna styrka inköp och innehav av veterinärmedicinska läkemedel under en period av minst fem år efter att läkemedlet har tillförts det enskilda djuret. (SJVFS 2022:2).

15 § 13 har upphävts genom (SJVFS 2022:2).