Nöt 8. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 7 §

Inredning och utrustning

7 § Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och inhägnader utomhus för djur får inte utformas på ett sätt som

  1. medför en risk för att djuren skadas eller för att djurens hälsa försämras, eller
  2. otillbörligt inskränker djurens rörelsefrihet eller annars verkar störande på dem.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och inhägnader utomhus för djur.

DF 2 kap. 16 §

Förbud mot utrustning som ger elektrisk stöt

16 § Utrustning eller anordningar som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får inte användas eller finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

För transporter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, gäller bestämmelsen i första stycket utöver vad som framgår av kapitel III, punkt 1.9 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1/2005, om transporten sker enbart på svenskt territorium eller avser sjötransporter från svenskt territorium.

För djur som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, gäller bestämmelsen i första stycket utöver vad som framgår av artikel 15.3 d och punkt 1.9 i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

L104 2 kap. 20 §

20 § Elektriska pådrivare får endast användas av veterinär och då endast när denne anser det nödvändigt av veterinärmedicinska skäl.